Configulation ระบบ StruxureWare Data Center (DCE)

- Configuration ระบบ StruxureWare Data Center (DCE) Device, alarm configuration, Report, System - Upgrade version, Device version, Firmware - Setup Notification Policies - Troubleshooting - ให้คำปรึกษาและแนะนำในการวางระบบใหม่ หรือแก้ปัญหาระบบเดิม - ให้คำปรึกษาและแนะนำ Solution

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Configulation ระบบ StruxureWare Data Center (DCE)

  • 1. 1. พูดคุยตกลง requirement ของระบบที่ต้องการ และตกลงราคา และดำเนินการจ่ายเงิน
  • 2. 2. ดำเนินงานตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

requirement ของระบบที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
attachai

เป็นวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ทำงานด้าน Data center infrastructure management (DCIM) มีใบ Certificate จากทาง StruxureWare Data Center Expert สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษต่างประเทศได้ มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน