HOT DEAL รับแปลเอกสารทุกประเภท EN->TH, TH->EN รับประกันความรวดเร็ว

HOT DEAL Package: แปลเกิน 15 หน้า ลด 10% เฉพาะ 15 หน้าแรก (หน้าต่อไปคิดตามเรทปกติที่ตกลงกัน) หากมีจำนวนหน้าเยอะ สามารถตกลงเป็นราคาเหมาได้ครับ รับแปลเอกสารทุกประเภท จากผู้แปลที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามานานกว่า 10 ปี หมายเหตุ: จะไม่มีบริการรับรองจากสำนักแปล การคิดราคา - งานแปลเริ่มต้นที่ราคา 250 บาทต่อหนึ่งหน้า (ตัวหนังสือต้องอยู่ในขนาดมาตรฐานเช่น Tahoma 12 เป็นต้น) - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน, ประเภทของงาน, ขนาดตัวหนังสือ โดยจะมีการประเมินราคาจากเอกสารที่ลูกค้าต้องการจะแปล และตกลงกันก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ขั้นตอนการทำงาน - ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาทำงานครับ - ตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน - ลูกค้าชำระเงิน - จะเริ่มงานทันทีหลังจากชำระเงินครับ การส่งมอบและรับประกันผลงาน - ส่งมอบงานให้ลูกค้าทั้งไฟล์ Word และ PDF - รับประกันผลงานพร้อมแก้ไขหากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากผู้แปลเองภายใน 2 วันหลังส่งมอบงานให้ลูกค้าโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (จนกว่าลูกค้าจะพอใจหากเป็นสิ่งที่อยู่ใน Scope งานที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ HOT DEAL รับแปลเอกสารทุกประเภท EN->TH, TH->EN รับประกันความรวดเร็ว

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์เต็มให้ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ตอบกลับราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
แปลเยอะมีลด
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Promotion: แปล 15 หน้าขึ้นไป ลด 10% (เฉพาะ 15 หน้าแรก) ราคาการแปลเอกสารทั่วไปเริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท หากแปลจาก TH>EN คิดเพิ่มหน้าละ 50 บาท ตัวอย่างการคำนวณราคา: - งานทั่วไปที่ใช้ภาษาเป็นภาษาพูดหน้าละ 250 - งานที่เนื้อหาค่อนข้างเป็นทางการ 350 - งานที่ต้องการคำแปลเป็นทางการ 450 - งานที่มีศัพท์เฉพาะ 550 - งานวิจัย งานแพทย์ หรืองานกฏหมาย 650 หมายเหตุ: ราคาข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่างและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานแต่ละงาน จำนวนหน้าที่จ้างงานและระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการรับงานครับ

ฟรีแลนซ์
อธิการ

I lived in U.S.A for over 10 years, so I am fluent in English. I would like to use this potential in good use and make extra income. ผมอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามากว่า 10 ปี จึงมีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาและต้องการหารายได้เสริมครับ

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
46 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน