งานวิจัย , ประมวลผลด้วย SPSS , การสร้างแบรนด์(Branding)

5.0
ขายได้ 15 ครั้ง

** Research ** งานวิจัย ** IS ** Thesis ** แผนธุรกิจ ** รับปรึกษางานวิจัยด้วยภาษา TH/EN ป.โท,ป.เอก ทั้งเล่ม หรือบางบท // วิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูง รับแก้ไขงานด่วน! Problem Definition (บทนำ,สร้างสมมติฐาน) Literature Review (งานวิจัยอ้างอิง) Research Design (ออกแบบการวิจัย,สร้าง-ทดสอบ แบบสอบถาม) Data Collection (เก็บข้อมูล Online , Onsite) Data Processing (ประมวลผลข้อมูลด้วย SPSS ) Analysis & Reporting (วิเคราะห์และออกแบบตารางผลวิจัย) Research Article (เขียนบทความวิจัย,บทความวิชาการ) ----------------------------------------------------------------------------------- ** Marketing ** Survey ** Branding ** Consulting ** รับปรึกษาด้านการสำรวจตลาด / วางแผนการตลาด / การสร้างแบรนด์ / การจัดการโครงการ (Project Manager) Market Research Focus Group / In-depth Interview SWOT Analysis Blue Ocean Strategy Marketing Plan Branding / Brand Identity Worksheet(BIW) CRM

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวิจัย , ประมวลผลด้วย SPSS , การสร้างแบรนด์(Branding)

  • 1. 1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าและรายละเอียดงาน
  • 2. 2. วิเคราะห์ขอบเขตงาน ระยะเวลาการทำงาน และเสนอราคา
แพ็กเกจ
ประมวลผล SPSS฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การประมวลผลด้วย SPSS ตามหลักการทางสถิติที่ถูกต้อง จากข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ(โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับแบบสอบถามก่อน) ผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น จำนวน(N,n) , ร้อยละ(%) , ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลทางสถิติเชิงอนุมาณ(Inferential Statistics) เช่น t-Test , Anova , Regression และ Chi-Square การประเมินแบบสอบถามด้วย Correlaion , Reliability ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ Word , SPSS , PPT , PDF ** ประเมินราคาจากจำนวนข้อคำถาม,สมมติฐาน,สถิติที่ใช้) **


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รายงานผลการวิจัย และการนำผลไปใช้฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ผลสรุปทางสถิติในรูปแบบตาราง , กราฟ ผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น จำนวน(N,n) , ร้อยละ(%) , ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลทางสถิติเขิงอนุมาณ(Inferential Statistics) เช่น t-Test , Anova , Regression และ Chi-Square ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ Word , SPSS , PPT , PDF ** ประเมินราคาจากจำนวนตาราง,สถิติที่ใช้,การบรรยายตาราง**


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
งานวิจัย IS , Thesis฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Problem Definition (บทนำ,สร้างสมมติฐาน) Literature Review (งานวิจัยอ้างอิง) Research Design (ออกแบบการวิจัย,สร้างแบบสอบถาม) Data Collection (เก็บข้อมูล Online , Onsite) Data processing (ประมวลผลข้อมูลด้วย SPSS ) Analysis & Reporting (วิเคราะห์และออกแบบตารางผลวิจัย) ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ Word , SPSS , PPT , PDF ** ประเมินราคาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนงาน,กลุ่มตัวอย่าง,จำนวนตาราง,สถิติที่ใช้,การบรรยายตาราง,การนำผลไปใช้**


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ปัจฐมาศ
ปัจฐมาศ

ประสบการณ์งานวิจัยและการตลาดมากกว่า 15 ปี ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไข งานวิจัย และแผนการตลาดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และ Branding(กรารสร้างแบรนด์)สำหรับภาคธุรกิจ "รับงานด่วน"

ประสบการณ์งานวิจัยและการตลาดมากกว่า 15 ปี ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไข งานวิจัย และแผนการตลาดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และ Branding(กรารสร้างแบรนด์)สำหรับภาคธุรกิจ "รับงานด่วน"

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
15 ครั้ง
จ้างซ้ำ
1 ครั้ง
ตอบกลับ
5 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!