ที่ปรึกษาอิสระทางบัญชีและภาษีเบื้องต้น (Independent Accounting & Fundamental Tax Consultant)

4.8
ขายได้ 1 ครั้ง

**นิติบุคคล: หจก. บจ.** > รับจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานทางบัญชี เช่น TFRS, TAS รายปี รายเดือน > รับตรวจสอบและลงความเห็นต่องบการเงินประจำปีตามกฏหมายกำหนด > รับปรึกษาการยื่นงบย้อนหลังต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมสรรพากร > รับคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน > รับแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีย้อนหลัง เพื่อความถูกต้องและวัตถุประสงค์ทางภาษี > รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน ผ่าน (e-register) > รับจัดทำแผนผังบัญชี เพื่อสรุปเป็นข้อมูลงบการเงิน (Accouting Chart / Mapping Accounts) > อื่นๆ ตามคำขอ **บุคคลธรรมดา: มีเงินได้ประเภท 40(1)-(8)** 1.รับจัดทำบัญชี รายรับรายจ่ายประจำเดือน หรือ ประจำปีเพื่อใช้คำนวณภาษีประจำปี และ ยื่นแบบต่อกรมสรรพากรผ่านระบบ e-filing 3.อื่นๆ ตามคำขอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาอิสระทางบัญชีและภาษีเบื้องต้น (Independent Accounting & Fundamental Tax Consultant)

  • 1. Discuss & Overview: พูดคุย ทำความเข้าใจกับรูปแบบธุรกิจของท่าน
  • 2. Contract: จัดทำสัญญาว่าจ้างถึงขอบเขตการให้บริการ
แพ็กเกจ
บริการจัดทำบัญชีรายเดือน / รายครั้ง (Monthly or One-time Accounting Service)฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น *5,000 บาท : Transactions (1-20 ) / 1 เดือน หรือ 1 ครั้ง บริการที่ท่านจะได้รับจากเรา > การจัดทำสมุดรายวันทั่วไปแยกประเภท (GL) > การจัดทำสมุดรายวันทั่วไปแยกรายละเอียด (Sub-Ledger) > จัดทำ รวบรวม เอกสารการรับ / รายได้ (RV) > จัดทำ รวบรวม เอกสารการจ่าย / ค่าใช้จ่าย (PV) > จัดทำรายการปรับเพื่อความถูกต้องและปิดบัญชีประจำเดือน (JV) > คำนวณภาษีฯ > ปิดงบประจำเดือน / ประจำปี > จัดทำรายงานงบการเงินให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง (Financial Reports) > ยื่นงบการเงินต่อ กรมพัฒน์ฯ / กรมสรรพากร


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บริการจัดทำบัญชีรายปี (Yearly Accounting Service)฿ 45,000
ระยะเวลาในการทำงาน 120 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น *45,000 บาท : จำนวน Transactions [(1-20 รายการ ต่อ 1 เดือน) * 12 เดือน] บริการที่ท่านจะได้รับจากเรา > จัดทำสมุดรายวันทั่วไปแยกประเภท 12 เดือน (GL) > จัดทำสมุดรายวันทั่วไปแยกรายละเอียด 12 เดือน (SubLedger) > จัดทำ รวบรวม เอกสารการรับ / รายได้ (RV) > จัดทำ รวบรวม เอกสารการจ่าย / ค่าใช้จ่าย (PV) > จัดทำรายการปรับเพื่อความถูกต้องและปิดบัญชีประจำปี(JV) > คำนวณภาษีฯ > จัดทำรายงานงบการเงินให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง (Financial Reports) > ยื่นงบการเงินต่อ กรมพัฒน์ฯ / กรมสรรพากร


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บริการตรวจสอบและลงความเห็นต่องบการเงิน (Financial Auditing Service)฿ 6,000
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น *6,000 บาท : จำนวน Transactions [(1-20 รายการ ต่อ 1 เดือน) * 12 เดือน] - ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และ มาตรฐานทางบัญชี (TAS) - ลงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ประจำประเทศไทย (CPAs Thailand)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Panupong
Panupong

Graduated from Thammasat university with a bachelor degree of Accountancy. Following by experienced as a junior accountant from Dutch affiliate marketing start-up for a quarter. Later, 3-year experience as a senior assurance associate from the top one among Big4 Accouting Firms.

Graduated from Thammasat university with a bachelor degree of Accountancy. Following by experienced as a junior accountant from Dutch affiliate marketing start-up for a quarter. Later, 3-year experience as a senior assurance associate from the top one among Big4 Accouting Firms.

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
1 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!