รับสร้างแบบสอบถามงานวิจัย, Presentation นำเสนอโครงร่างงานวิจัย

รับออกแบบ และสร้างแบบทดสอบ แบบสอบถามงานวิจัย ข้อสอบ (Test Blueprint) ตามแนวคิดทฤษฎี โครงสร้าง เนื้อหาที่ต้องการวัด หรือประเมิน รับคำนวณค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา ทดสอบดัชนีความสอดคล้อง ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ รับทำ Presentation นำเสนอโครงร่างงานวิจัยรับ ให้คำแนะนำปรับแก้ไข Case study กรณีศึกษาทางการพยาบาล รับตรวจสอบและจัดทำรายงานกรณีศึกษาทางการพยาบาล รับพิมพ์วิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแบบสอบถามงานวิจัย, Presentation นำเสนอโครงร่างงานวิจัย

  • 1. ระบุลักษณะงานที่ให้จัดทำ
  • 2. แนบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แนวคิดทฤษฎี
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

Test Blueprint เครื่องมือแบบสอบถามงานวิจัย PPT นำเสนอโครงร่างการวิจัย คำแนะนำสำหรับการแก้ไขแบบรายงานทางการพยาบาล

ฟรีแลนซ์
ทิพยรัตน์

รับตรวจสอบและแก้ไขรายงานทางการพยาบาล รับพิมพ์เอกสารทางการพยาบาล Case study, Case report รับพิมพ์วิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล รับพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ ศัพท์ทางการแพทย์ รับให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรายงานกรณีศึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน