รับทำบัญชีรายเดือน รายปี จัดหาผู้สอบบัญชี ปิดงบการเงินพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

- วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีและรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร - บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท - จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) รายเดือน -จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) รายเดือน - จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) รายเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รายเดือน - จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และประจำปี (ภงด.50) - จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคม - จัดทำงบการเงินได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีรายเดือน รายปี จัดหาผู้สอบบัญชี ปิดงบการเงินพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

  • 1. สอบถามข้อมูลธุรกิจเบื้องต้น จำนวนเอกสารที่ได้รับในแต่ละเดือน
  • 2. ลูกค้าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด
แพ็กเกจ
รายละเอียดงานต่าง ๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์หรือเอกสาร ดังต่อไปนี้ - รายงานการบันทึกบัญชีประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี - รายงานแยกประเภท - รายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ - งบทดลอง - งบการเงิน - รายงานวิเคราะห์และวางแผนด้านภาษี

ฟรีแลนซ์
Wikanda

ทำงานด้านบัญชี ทั้งตรวจสอบงานบัญชีทั้งระบบ ภาษีต่าง ๆ และปิดงบการเงินมากว่า 15 ปี ประวัติการศึกษา - จบจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) ประวัติการทำงาน - หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด 13 ปี - ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน