Marketing / Analytics Automated Dashboard

สร้าง Analytic Dashboard ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ และให้ง่ายต่อการ monitor performance ต่างๆไม่ว่าจะเป็น website traffic หรือ marketing campaign รวมถึงทำการวิเคราะห์ผ่าน Googla Analytics data เบื้องต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Marketing / Analytics Automated Dashboard

  • 1. ผู้จ้างแจ้งรายละเอียด ตกลงขอบเขตของงาน ผู้รับงานจะแนะนำเพิ่มเติมในส่วนเพื่อให้งานออกมาตรงตามต้องการผู้จ้าง
  • 2. ผู้จ้างรวบรวมข้อมูลหรือให้สิทธิ์เข้าถึง Google Analytic platform
แพ็กเกจ
สร้าง Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Dashboard ตามที่ตกลงกับผู้จ้าง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทุกธุรกิจโดยอ้างอิงจากข้อมูลบน Dashboard

ฟรีแลนซ์
Warittha

ประสบการ์ในด้านวิเคราะข้อมูลผ่าน Google Analytics และจัดทำ Automated Dashboard สำหรับธุรกิจอสังหา, retail และประกันภัย

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน