งานที่ปรึกษากฎหมายและสัญญา

ขอบเขตการให้บริการ 1 บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 บริการจัดทำและตรวจสอบสัญญาและ/หรือเอกสารทางกฏหมายทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ สัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขาย หนังสือให้ความยินยอม หนังสือแสดงเจตนาต่างๆ เป็นต้น 3 บริการจัดทำหรือตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับทั้งนี้ ทางเราจะดำเนินการเก็บรายละเอียดการรับบริการของท่านเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นใดทราบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานที่ปรึกษากฎหมายและสัญญา

  • 1. ท่านลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้นของปัญหาที่ท่านต้องการคำปรึกษา หรือรายละเอียดงานสัญญา งานเอกสารที่ท่านต้องการใช้บริการจากทางเรา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการทำงานมาได้ทางข้อความครับ
  • 2. ทางเราจะพิจาณารายละเอียดและกำหนดระยะเวลาการทำงานของท่าน พร้อมทั้งตอบกลับคำแนะนำในเบื้องต้นหรือแนวทางการทำงานของเราสำหรับงานของท่าน พร้อมทั้งทำรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการต่อท่าน เพื่อให้ท่านพิจารณา
แพ็กเกจ
บริการร่างสัญญา/เอกสาร (Draft Contract or legal documents)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์ร่างสัญญาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยตามที่ตกลงกันไว้ ในรูปแบบไฟล์ word/PDF พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน

ให้คำปรึกษา ตรวจสอบสัญญาและ/หรือเอกสารทางกฎหมาย (Review&Consult)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับความเห็น ข้อแนะนำ และแนวทางการแก้ไขทางกฎหมายต่อปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น หรือ ลูกค้าจะได้รับความเห็น ข้อแนะนำ และแนวทางการแก้ไขสัญญาที่ท่านส่งให้เราตรวจสอบ พรอ้มแนวทางการเจรจากับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านลูกค้าให้มากที่สุด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ร่างนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์ร่างนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ ในรูปแบบไฟล์ word/PDF พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Voravoot

จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การการทำงาน 1. ที่ปรึกษากฎหมายด้านธุรกิจและสัญญาในสถาบันการเงิน 2. ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ และ 3. ที่ปรึกษากฎหมายในธุรกิจ Logistic และ E-Commerce ของบริษัทขนส่งเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทย

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน