รับปรึกษาการทำงานวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุข

รับปรึกษาการทำงานวิจัย / R2R / การทำวิจัยในหน่วยงาน - เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน การให้บริการผู้ป่วย/ประชาชน - เพื่อประกอบเอกสารทางวิชาการ (อวช.) - เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / นำเสนอในงานวิชาการ / เผยแพร่ ลักษณะงานที่ให้คำปรึกษา - การเขียนโครงร่างวิจัย (Proposal) - การทำวิจัยตามขั้นตอนและหลักวิชาการ / การวิเคราะห์ทางสถิติ - การเขียนรายงานวิจัย ผลการวิจัยของผู้ให้คำปรึกษา (ที่เผยแพร่) - ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่ วยเอดส์ท่ีได้รับการรักษา ในโรงพยาบาลของรัฐ (วารสารกรมการแพทย์) - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายของประชาชน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ( วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9) - The attitude and expectation of caregivers of febrile child receiving medical services: a multicenter survey in Thailand (Asia Pacific Journal of Public Health)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาการทำงานวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุข

  • 1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น
  • 2. ส่งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจ หรืออยากจะทำ
แพ็กเกจ
ปรึกษางานวิจัยเบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ปรึกษาแนวคิดการทำวิจัยเบื้องต้น (2,000บาท)

โครงร่างวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

-สอบถามการทำโครงร่างวิจัยและขอรับคำปรึกษา และช่วยดำเนินการเขียนโครงร่างวิจัย (10,000บาท)

เขียนเอกสารงานวิจัยเพื่อเผยแพร่หรือตีพิมพ์
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารการวิจัยเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร หรือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ และช่วยดำเนินการวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์และการเผยแพร่ต่างๆ (40,000 บาท)

ฟรีแลนซ์
Witsanu

นายแพทย์ชำนาญการ (นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์ สาขาการวิจัยและนโยบายสุขภาพ) รับให้คำปรึกษาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข - การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิจัย - การเขียนโครงร่างวิจัย (Proprosal) - การวิเคราะห์ผลการวิจัย และการคำนวนทางสถิติ - รับทำงานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน