ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ (In-House Training‎) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา หัวข้อหลักสูตรมีดังนี้ 1. การใช้ Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 3. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคา 20,000 บาท สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  • 1. วิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกันที่โรงเรียน ระบุความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม และแนวทางการดำเนินงาน
  • 2. กำหนดรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ และฝ่ายวิชาการ
แพ็กเกจ
ฝึกอบรมหัวข้อหลักสูตร การใช้ Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ครูอาจารย์ได้รับการฝึกอบรม หัวข้อหลักสูตร การใช้ Zoom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2. ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30-16.30 น. (พัก 12.00-13.00 น.) 3. ผู้บริหารได้รับรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Pre-test, Post-test ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูอาจารย์ 4. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมหัวข้อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ครูอาจารย์ได้รับการฝึกอบรม หัวข้อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams 2. ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30-16.30 น. (พัก 12.00-13.00 น.) 3. ผู้บริหารได้รับรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Pre-test, Post-test ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูอาจารย์ 4. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมหัวข้อหลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ครูอาจารย์ได้รับการฝึกอบรม หัวข้อหลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet 2. ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 08.30-16.30 น. (พัก 12.00-13.00 น.) 3. ผู้บริหารได้รับรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Pre-test, Post-test ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูอาจารย์ 4. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรีแลนซ์
TeacherTraining

เราคือวิทยากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์เกี่ยวกับงานวิชาการ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบออนไลน์ 3) การประกันคุณภาพการศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน