รับแบ่งชำระ

วิเคราะห์ข้อมูล, SPSS, Thesis, IS, งานวิจัย, บทความ [TH/EN]

วิเคราะห์ข้อมูล SPSS พร้อมสอน และอธิบายรายละเอียดการรันข้อมูล+การเขียนรายงานผล [TH/EN] [อธิบายงานผ่านการ Share Screen] * ยินดีรับงานด่วนค่ะ *

รายละเอียดเพิ่มเติม

* ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล/จำนวนตัวแปร/จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล * กรณีงานเร่งด่วนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลง * สามารถแก้ไขงานได้ตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล, SPSS, Thesis, IS, งานวิจัย, บทความ [TH/EN]

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียด/รูปแบบและลักษณะงาน หรือส่งไฟล์โครงร่าง
  • 2. ประเมินราคา/เสนอราคา/ตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติ/reliability
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติ (ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, min, max) / การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) *ส่งงานเป็นไฟล์ output (spss), excel, word, pdf

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (correlation)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (correlation) *ส่งงานเป็นไฟล์ output (spss), excel, word, pdf

การพยากรณ์/การทำนาย/multiple regression
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

การพยากรณ์/การทำนาย/multiple regression *ส่งงานเป็นไฟล์ output (spss), excel, word, pdf

ฟรีแลนซ์
Athaya

มีความถนัดในการวิเคราะห์ผลการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ SPSS และมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน