สำรวจตลาด(Market Validation) ด้วยการลงสำรวจแบบ Field Survey/ Online Survey/ Mystery shop

The Founder ของเราทั้งหดเป็นทีมงานที่ผ่านการทำ Business Consultant และ ทำสำรวจตลาดเชิงลึก(In-depth Market Valitaion)ให้กับภาครัฐ เอกชน และ Startup มามากกว่า 7 ปี - 281,000 คือจำนวนผู้คนเราที่มีการสอบถามที่ผ่านมา - 3,540 คือจำนวนคำถามที่เราได้เคยทำแบบสอบถามที่ผ่านมา - 305 คือจำนวนชุดแบบสอบถามที่เราเคยทำที่ผ่านมา เราจะช่วยคุณหาความต้องการที่แท้จริงจากลูกค้า โดยผ่านการทำแบบสอบถาม การลงพื้นที่ และการแฝงตัวไปเป็นลูกค้าเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แท้จริงและนำมาประมวลผลในอนาคตได้อย่างแม่นยำซึ่งการวิจัยตลาด แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก 1 . การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่จะต้องลงไปศึกษาสังเกต และกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สำรวจตลาด(Market Validation) ด้วยการลงสำรวจแบบ Field Survey/ Online Survey/ Mystery shop

  • 1. ระบุข้อมูลต่างๆที่ต้องการที่จะสำรวจ
  • 2. เลือกว่าต้องการสำรวจในรูปแบบไหนในเชิงคุณภาพ(Quanlitative) หรือ เชิงปริมาณ(Quantitative)
แพ็กเกจ
สำรวจเชิงคุณภาพ(Qualitative) - แพ็คเกจ 100 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เหมาะสำหรับ - Startup/SMEs ที่เริ่มทำธุรกิจใหม่และอยากสำรวจตลาดว่ามีความต้องการสินค้าอยู่จริงไหม? - นักวิจัย ที่อยากนำงานวิจัยเข้าสำรวจตลาดว่ามีความต้องการสินค้าอยู่จริงไหม? - องค์กรต่างๆ ที่อยากได้ดัชนีผู้บริโภคเพื่อนำไปต่อยอดผลงาน , Marketing Stratergy ขององค์กร สิ่งที่จะได้ 1. ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (จากการลงเก็บแบบสอบถาม) 2. กราฟรวบรวมข้อมูล(Data visualization) 3. ทำข้อมูลเชิงลึก (In-dept interview) โดยคำถามจะต้องไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน 30 คำถาม จำนวนการสัมภาษณ์ทั้งหมด 100 คน

สำรวจเชิงคุณภาพ(Qualitative) - แพ็คเกจ 300 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

เหมาะสำหรับ - Startup/SMEs ที่เริ่มทำธุรกิจใหม่และอยากสำรวจตลาดว่ามีความต้องการสินค้าอยู่จริงไหม? - นักวิจัย ที่อยากนำงานวิจัยเข้าสำรวจตลาดว่ามีความต้องการสินค้าอยู่จริงไหม? - องค์กรต่างๆ ที่อยากได้ดัชนีผู้บริโภคเพื่อนำไปต่อยอดผลงาน , Marketing Stratergy ขององค์กร สิ่งที่จะได้ 1. ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (จากการลงเก็บแบบสอบถาม) 2. กราฟรวบรวมข้อมูล(Data visualization) 3. ทำข้อมูลเชิงลึก (In-dept interview) โดยคำถามจะต้องไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน 30 คำถาม จำนวนการสัมภาษณ์ทั้งหมด 300 คน

สำรวจความพึงพอใจในสินค้า (Customer Satisfaction) - แพ็คเกจ 100 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เหมาะสำหรับ - Startup/SMEs ที่เริ่มทำธุรกิจใหม่และอยากสำรวจตลาดว่ามีความต้องการสินค้าอยู่จริงไหม? - องค์กรต่างๆ ที่อยากได้ดัชนีผู้บริโภคเพื่อนำไปต่อยอดผลงาน , Marketing Stratergy ขององค์กร สิ่งที่จะได้ 1. ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของท่าน 2. ความเห็นของลูกค้าต่อแบรนด์ของคุณและคู่แข่ง 3. รู้จุดอ่อนจุดแข็งของสินค้าและแบรนด์ เพื่อนำไปปรับปรุงการตลาดได้ 4. กราฟรวบรวมข้อมูล(Data visualization) โดย ทางเราจะลงพื้นที่เพื่อให้ทดสอบได้สินค้าด้วยตัวเอง

ฟรีแลนซ์
Apichoke

ลงทุนและ Found startup กว่า 10 ปี ซึ่งมีบริษัท Exit 1, Fund Raising 2 เป็น Mentorให้ Startup กว่า7 ปี บรรยายและเป็นกรรมการตัดสินกว่า 200 Events ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาชน Ex. Money expo, กระทรวงดิจิตอล start up จับต้องได้, โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ Smart enterprise 4.0 กระทรวงพาณิชย์

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน