รับจดทะเบียน/ให้คำแนะนำการจดทะเบียนบริษัทจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ

จดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ของบริษัท เช่น 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรม และอำนาจกรรมการ 3. จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน 4. จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เช่น แก้ไขชื่อบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น 5. จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 6. จดทะเบียนแก้ไขตราประทับของบริษัท 7. อื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียน/ให้คำแนะนำการจดทะเบียนบริษัทจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ

  • 1. แจ้งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้ทราบ
  • 2. ขอรายละเอียดของบริษัท
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. คำแนะนำการจดทะเบียน 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานของบริษัท เช่น รายงานการประชุม ตราสารการโอนหุ้น การปะกาศหนังสือพิมพ์ สมุดทะเบียน ใบหุ้น ของบริษัท 2. หลักฐานการจดทะเบียนต่างๆ เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น เอกสารต่างๆ จะส่งให้ทางอีเมลโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF เพื่อเป็นหลักฐาน และจะส่งต้นฉบับเอกสารให้ภายหลัง

ฟรีแลนซ์
ธัญวลี

• ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประสบการณ์การทำงาน: สำนักงานทนายความ 5 ปี ในด้าน Corporate จึงมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจดทะเบียนบริษัทต่างๆ สามารถให้คำปรึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติได้

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน