รับพิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องของต้นฉบับงานเขียนทุกประเภท

รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิดงานเขียนทุกประเภท (บทความ รายงาน งานวิจัย ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น และอื่น ๆ) ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท โดยมีขอบเขตของงานเบื้องต้น ดังนี้ - ตรวจสอบคำที่เขียนผิดหรือสะกดผิด - การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหา - การใช้คำทับศัพท์ - การใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย - ความถูกต้องเรื่องอื่น ๆ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม แพ็กเกจที่ 1 หากลูกค้าต้องการพิสูจน์อักษรน้อยกว่าหรือมากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 หน้า (นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน) จะคิดราคาหน้าละ 6 บาท หากจำนวนมากกว่า 100 หน้าขึ้นไป ตั้งแต่หน้าที่ 101 ราคาหน้าละ 5 บาท และอาจเพิ่มระยะเวลาทำงานตามความเหมาะสม แพ็กเกจที่ 2 หากลูกค้าต้องการพิสูจน์อักษร+ขัดเกลาสำนวนการเขียนให้สละสลวย น้อยกว่าหรือมากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 หน้า (นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน) จะคิดราคาหน้าละ 10 บาท หากจำนวนมากกว่า 100 หน้าขึ้นไป ตั้งแต่หน้าที่ 101 ราคาหน้าละ 9 บาท และอาจเพิ่มระยะเวลาทำงานตามความเหมาะสม ***หากมีความต้องการนอกเหนือจากรายละเอียดทั้งหมดดังเสนอข้างต้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องของต้นฉบับงานเขียนทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าแจ้งประเภทงาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า และความต้องการของงาน พร้อมตัวอย่างไฟล์
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาจากข้อมูลของลูกค้า
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรต้นฉบับภาษาไทย ขนาดกระดาษ A4 50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ไฟล์ต้นฉบับของลูกค้าคือ .doc, .docx หรืออื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ - ขนาดกระดาษ A4 ตัวอักษร 16 ภาษาไทย จำนวน 50 หน้า ราคาหน้าละ 6 บาท - กรณีที่หน้าหนึ่งมีตัวอักษรและจำนวนบรรทัดไม่เต็มหน้า จะคิดราคาตามส่วนที่ปรากฏจริง เช่น มีเพียงครึ่งหน้า จะคิดราคา 3 บาท - ส่งงานเป็นไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบตัวสะกด คำทับศัพท์ การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหาแล้ว (ลูกค้าสามารถแจ้งวิธีการแสดงคำที่ต้องแก้ไขในรูปแบบที่ต้องการได้) ใช้เวลา 1 วัน

พิสูจน์อักษร+ขัดเกลาสำนวนการเขียนต้นฉบับภาษาไทย ขนาดกระดาษ A4 50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- รายละเอียดงานเหมือนแพ็กเกจที่ 1 ส่งงานเป็นไฟล์ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบ และเพิ่มการขัดเกลาสำนวนการเขียนให้สละสลวยขึ้น ราคาหน้าละ 10 บาท ใช้เวลาประมาณ 2 วัน

ฟรีแลนซ์
PimThuntiwa

จบการศึกษาปริญญาตรีและโทในสาขาสารสนเทศศึกษา ปัจจุบันเป็นบรรณารักษ์ มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ การจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรม Office การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การออกแบบสื่อนำเสนอสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน