ร่างและตรวจสอบสัญญา / หนังสือมอบอำนาจ

1. งานสัญญา - ยกร่างสัญญา / บันทึกข้อตกลงต่างๆ ขึ้นใหม่ หรือบันทึกแนบท้ายสัญญา หรือบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา - ตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างสัญญาต่างๆ 2. งานหนังสือมอบอำนาจ - ยกร่างหนังสือมอบอำนาจ ทั้งเพื่อประกอบการทำสัญญา และเพื่อยื่นติดต่อราชการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างและตรวจสอบสัญญา / หนังสือมอบอำนาจ

  • 1. ท่านได้ส่งมอบข้อมูลและรายละเอียด หรือเอกสาร (ถ้ามี) ต่างๆ ถึงข้าพเจ้า
  • 2. ข้าพเจ้าดำเนินการร่างสัญญา/หนังสือมอบอำนาจ หรือตรวจสอบและให้ความเห็น ตามข้อมูล รายละเอียด และเอกสารทั้งหมด (หากมีส่วนใดจำเป็นต้องขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็นแก่การดำเนินการ)
แพ็กเกจ
งานสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. งานยกร่าง : ท่านจะได้รับสัญญาในรูปแบบ PDF พร้อมลงนามได้เลย 2. งานตรวจสอบและให้ความเห็น : ท่านจะได้รับความเห็นเกี่ยวกับสัญญา ถึงท่าน ตามรูปแบบที่ตกลงกันไว้ ** การดำเนินงานข้างต้น หมายถึง การดำเนินงานให้เป็นครั้งคราว หากท่านประสงค์ร่างเอกสารสัญญาสำหรับการใช้เป็นแบบมาตรฐานขององค์กรท่าน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ถึงข้าพเจ้าได้ และขออนุญาต คิดค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งไว้จากท่าน

งานหนังสือมอบอำนาจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ท่านจะได้รับหนังสือมอบอำนาจในรูปแบบ PDF พร้อมลงนามได้เลย ** การดำเนินงานข้างต้น หมายถึง การดำเนินงานให้เป็นครั้งคราว หากท่านประสงค์ร่างหนังสือมอบอำนาจสำหรับการใช้เป็นแบบมาตรฐานขององค์กรท่าน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ถึงข้าพเจ้าได้ และขออนุญาต คิดค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งไว้จากท่าน

ฟรีแลนซ์
ทศพล

นักกฎหมายด้านการจัดทำนิติกรรม-สัญญา และการประสานงานโดยยื่นเอกสารจดทะเบียน สอบถามข้อมูล กับหน่วยงานราชการ , มีประสบการณ์ด้านนิติกรรม-สัญญา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในองค์กรบริษัทเอกชน

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน