วิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS, AMOS ให้คำปรึกษางานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ทุกบท

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ***ทำงานรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ • วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา Mean Mode Median SD • วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เช่น การทดสอบ t-test, F-test, ANOVA, Correlation, Regression, Cronbach's alpha • วิเคราะห์ Validity , Reliability • เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์ ด้วยภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักสถิติ และเข้าใจง่าย (บทที่ 3-4) • ปรึกษาปัญหาในการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ** สามารถพูดคุยสอบถามได้อย่างเป็นกันเอง :)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS, AMOS ให้คำปรึกษางานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ทุกบท

  • 1. พูดคุย สอบถามรายละเอียดต่างๆ ดูข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ตกลงและเสนอราคาจ้าง
  • 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับภายใน 1-5 วัน หลังจากระบบอนุมัติ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่าย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพคเกจสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์สิถิติพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ด้วยโปรแกรม spss

ฟรีแลนซ์
Thanitsara

จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ผล และเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างดี

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน