พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ English Proof Reading

ขอบเขต: ตรวจพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษทั้งแบบ British หรือ American, การตรวจแก้ไขคำผิด, ปรับปรุงการใช้สำนวนในประโยคให้ดีขึ้น, แก้รูปประโยคและ Tense ให้เหมาะสม คำนวนค่าใช้จ่าย: - พิสูจน์อักษรอย่างเดียว คิดราคาคำละ 0.45 บาท - พิสูจน์อักษร พร้อมตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม (Plagiarism check) คิดราคาคำละ 0.75 บาท หมายเหตุ: การคำนวนจำนวนคำ Word Count อ้างอิงจากโปรแกรม MS Word ทั้งนี้ไม่รวม Heading, subheading ฯลฯ ระยะเวลาทำงาน: 2 วัน (งานเร่งด่วนกว่านี้ แจ้งได้) สิ่งที่ได้: ลูกค้าจะได้รับไฟล์ MS Word จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์ต้นฉบับ (ข้อความของลูกค้า) และไฟล์ที่ได้รับการแก้ไข

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ English Proof Reading

  • 1. ส่งตัวอย่างไฟล์งานต้นฉบับให้ประเมิน
  • 2. ลูกค้าพิจารณาตัวเลือกด้านราคา และกำหนดเวลา
แพ็กเกจ
ตรวจคำและแก้ไขอักษรภาษาอังกฤษ English Proof Reading
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การคำนวนค่าใช้จ่าย คิดจากคำๆละ 0.45 บาท สิ่งที่ได้รับคือ - ไฟล์งานต้นฉบับลูกค้า แบบ MS Word - ไฟล์งานที่แก้ไข แบบ MS Word

ตรวจคำและแก้ไข English Proof Reading พร้อมตรวจสอบการคัดลอก
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การคำนวนค่าใช้จ่าย คิดจากคำๆละ 0.90 บาท สิ่งที่ได้รับคือ - ไฟล์งานต้นฉบับลูกค้า แบบ MS Word - ไฟล์งานที่แก้ไข แบบ MS Word - ไฟล์รายละเอียดผลการตรวจสอบการคัดลอก แบบ PDF

ฟรีแลนซ์
Usanut

นักศึกษาปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์, เชี่ยวชาญด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, สนใจการพัฒนาเอไอด้าน Machine Learning , Deep Learning

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน