จัดเล่มวิจัยด้วย iThesis

ปัญหาใหญ่ของการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยของระดับปริญญาโทและเอกในทุกวันนี้ คือ การใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือ iThesis ซึ่งในทางทฤษฎี ระบบนี้จะช่วยในการกำหนดกรอบการเขียน การจัดการฉบับร่าง และฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดส่งรูปเล่มฉบับต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ แม้ระบบนี้จะมีประโยชน์จริงตามที่กล่าวมาแล้ว แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีเวลา หรือไม่เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบดังกล่าวพอสมควร นั่นถือว่าเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่ตั้งขวางทางการสำเร็จการศึกษาเลยก็ว่าได้ ดังนั้น เราจึงยินดีที่จะช่วยทลายกำแพงอันนั้น ทั้งนี้ การรับทำวิจัย นั่นคือ ผิดจรรยาบรรณ แต่การช่วยให้คุณสำเร็จการศึกษา นั่นคือ ความสำเร็จของเรา เงื่อนไขบริการรูปแบบที่ 1 ผู้ว่าจ้างต้องแน่ใจว่าตนได้จัดทำอ้างอิงเนื้อหาและบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง 100% แล้ว เพราะหากบัณฑิตฯ ตรวจเล่มสมบูรณ์แล้วพบว่า ต้องแก้ไขส่วนดังกล่าว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่แน่ใจขอแนะนำให้เลือกบริการรูปแบบที่ 2 เงื่อนไขบริการรูปแบบที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดทำบรรณานุกรมให้เรียบร้อยด้วยตนเองก่อน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดเล่มวิจัยด้วย iThesis

  • 1. สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดงาน และแจ้งข้อตกลง ทั้งนี้ ในการทำงานจะมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้างในทุกขั้นตอนของการทำงาน
  • 2. ส่งไฟล์งานวิจัยฉบับที่ผู้ว่าจ้างแก้ไขแล้ว พร้อมกับชื่อผู้ใช้และรหัสเข้าระบบ iThesis และติดต่อกันอีกครั้งเมื่อผู้รับจ้างได้ไฟล์งาน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการให้จัดทำบรรณานุกรม ผู้รับจ้างจะใช้โปรแกรม Mendeley ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องให้ E-mail สำหรับที่ใช้สมัครด้วย
แพ็กเกจ
บริการรูปแบบที่ 1 จัดเล่มสมบูรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- หน้าปก - บทคัดย่อภาษาไทย - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ - กิตติกรรมประกาศ - จัดทำสารบัญตาม Style ของ iThesis - จัดทำหัวข้อตาม Style ของ iThesis - จัดรูปเล่มทั้งหมด - จัดหน้าบรรณานุกรม - จัดหน้าภาคผนวก - จัดรูปแบบประวัติผู้เขียน หมายเหตุ: (1) ตามเงื่อนไขบริการรูปแบบที่ 1 (2) ไม่เกิน 150 หน้า (+1,000 บาท ต่อการเพิ่มขึ้น 1-100 หน้าถัดไป)

บริการรูปแบบที่ 2 จัดทำอ้างอิงเนื้อหา บรรณานุกรม และจัดเล่มสมบูรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- หน้าปก - บทคัดย่อภาษาไทย - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ - กิตติกรรมประกาศ - จัดทำสารบัญตาม Style ของ iThesis - จัดทำหัวข้อตาม Style ของ iThesis - จัดรูปเล่มทั้งหมด - นำรายการบรรณานุกรมเข้า Mendeley - อ้างอิงเนื้อหาด้วย Mendeley - จัดทำบรรณานุกรมด้วย Mendeley - จัดหน้าภาคผนวก - จัดรูปแบบประวัติผู้เขียน หมายเหตุ: (1) ตามเงื่อนไขบริการรูปแบบที่ 2 (2) ไม่เกิน 150 หน้า (+1,000 บาท ต่อการเพิ่มขึ้น 1-100 หน้าถัดไป)

ฟรีแลนซ์
ศุภกานต์

ผมจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี) และสาขานโยบายสาธารณะ (ปริญญาโท) และมีแผนที่จะศึกษาต่อในสาขาดังกล่าวในระดับที่สูงขึ้นไป ดังนั้น ผมจึงมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบจัดการวิทยานิพนธ์อย่างระบบ iThesis และโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมอย่าง Mendeley พอสมควร

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน