รับแปลบทความวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

ศัพท์เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะเฉพาะดังนั้นการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจึงขำเป็นต้องอาศัยผู้ที่อยู่แวดวงวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยตรงจึงจะได้ความหมายตรงกับบริบทจากต้นฉบับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลบทความวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

  • 1. ส่งชื่อบทความและบทคัดย่อมาให้พิจารณาก่อน
  • 2. คุยรายละเอียดเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ราคาหน้าละ 1,700 บาท ไฟล์ Microsoft Word ระยะเวลาแปล 15 วัน

ฟรีแลนซ์
Sukosol

- ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี กศ.บ. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี ทล,บ, (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน