วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสุขภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งสถิติขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง อาทิ Mean, Median, IQR, t-test, Chi-square, ANOVA, Regression เป็นต้น โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS, STATA, SAS programs

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสุขภาพ

  • 1. สอบถามรายละเอียดของงานที่จะวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ของการศึกษา รูปแบบการศึกษา การเก็บข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
  • 2. ร่างตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
แพ็กเกจ
Descriptive Analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานที่วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน (Mean, SD, Median, IQR, Min, Max, t-test, Chi-square test, ANOVA ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในรูปของตาราง รวมถึงการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Advance analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

งานที่วิเคราะห์ด้วยสถิติ (Multiple regression, Logistic regression, Survival analysis, GLM) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในรูปของตารางและกราฟ รวมถึงการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ฟรีแลนซ์
ปทุมวดี

นักสถิติ จบป.โท ชีวสถิติ ม.มหิดล มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมากกว่า 2 ปี โดยเฉพาะข้อมูลเชิงสุขภาพ รับงานวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงสุขภาพ

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน