ที่สุดของระบบการบริหาร รับสร้าง Kpi ทั้งระบบในองค์กรของลูกค้า ใช้ได้จริง

ที่สุดของระบบการบริหาร รับสร้าง Kpi ทั้งระบบในองค์กรของลูกค้า ใช้ได้จริง โดยเข้าปฏิบัติงาน 3 วันทำการ วันที่ 1 ผู้รับจ้างจะเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ 1 วัน ทุกๆแผนกงาน ซึ่งจะได้รับทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมขององค์กรตลอดจนถึงข้อมูลที่จำเป็นขององค์กรเพื่อสร้างระบบ KPI ให้กับองค์กร วันที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม การสร้าง KPI เชิงปฏิบัติ ทุกแผนกงานทั้งองค์กร วันที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานการปฏิบัติงานตาม KPI ของทุกแผนกงาน พร้อมแผนงานการดำงาน การปฏิบัติการแก้ไข การป้องกัน และการจัดทำมาตรฐานงาน การจัดทำระเบียบปฏิบัติงานสำหรับ KPI

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่สุดของระบบการบริหาร รับสร้าง Kpi ทั้งระบบในองค์กรของลูกค้า ใช้ได้จริง

  • 1. วันที่ 1 ผู้รับจ้างจะเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ 1 วัน ทุกๆแผนกงาน ซึ่งจะได้รับทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมขององค์กรตลอดจนถึงข้อมูลที่จำเป็นขององค์กรเพื่อสร้างระบบ KPI ให้กับองค์กร
  • 2. วันที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม การสร้าง KPI เชิงปฏิบัติ ทุกแผนกงานทั้งองค์กร
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ผู้ว่าจ้างจะมีระบบ KPI ทุกแผนกงานทั้งองค์กร 2.พนักงานทั้งองค์กรเข้าใจหน้าที่งานและเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมขององค์กรที่ดีขึ้น 3.เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน 4.สามมารถลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรโดยรวม 5.เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูดค้าได้ 6.เป็นระบบงานมาตรฐาน สามารถใช้กับระบบการบริหาร ISO 9000 / ISO 14000 / GMP / HACCP / BRC และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เป็นอย่างดี

ฟรีแลนซ์
Somchok

ที่ปรึกษา ISO 9000 / ISO 14000 / GMP / HACCP / BRC ระบบการบริหารโดย kpi ประวัติการทำงาน - ผู้จัดการโรงงาน บริษัท BNS จำกัด - ผู้แทนฝ่ายบริหาร ISO 9000 / ผู้จัดการด้านคุณภาพ ตามระบบ ISO/IEC 17025 บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ ค -วิทยากรฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน