บริการตรวจสอบบัญชี จัดทำงบการเงินและคำนวณภาษีเงินได้

บริการเเบ่งออกเป็น 1. ให้บริการตรวจสอบบัญชีรายปี 2. ให้ตรวสอบการควบคุมภายใน 3. คำนวณประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (สำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) (1)ให้บริการตรวจสอบบัญชีรายปี เริ่มต้น 4,000 บาท - ตรวจสอบบัญชี และทำงบการเงิน - คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล - ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจทางบัญชี และภาษี - ลดความผิดพลาดในการดำเนินกิจการ *สัญญาเช่าซื้อ เช่าการเงินและเงินกู้จากสถาบันการเงินบวกเพิ่มสัญญาละ 800 บาท *ไม่รับตรวจสอบกิจการก่อสร้าง (2)การตรวสอบการควบคุมภายใน ค่าบริการวันละ 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง - ตรวจการวางระบบการเงิน การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต และข้อผิดพลาดอื่นๆ - ตรวจความมีประสิทธิภาพของระบบบัญชีการเงิน (3)คำนวณประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพื่อจัดทำงบการเงิน (สำหรับ NPAE) ตามกม. การคุ้มครองแรงงานล่าสุด (พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่7 พ.ศ.2562) เริ่มต้น 4,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการตรวจสอบบัญชี จัดทำงบการเงินและคำนวณภาษีเงินได้

  • 1. ประเมินราคาสอบบัญชี และนำส่ง Quotation
  • 2. ตกลงรับงานโดยผู้ว่าจ้างจ่ายเงินผ่าน Fastwork
แพ็กเกจ
บริการตรวจสอบบัญชีรายปี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมงบการเงิน และภงด.50 ที่เซ็นรับรองโดยผู้สอบบัญชี (ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย ราคาจะปรับขึ้นตามความซับซ้อนของงาน) *สัญญาเช่าซื้อ เช่าการเงินและเงินกู้จากสถาบันการเงินบวกเพิ่มสัญญาละ 800 บาท *ไม่รับตรวจสอบกิจการก่อสร้าง

บริิการตรวสอบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายงานแนะนำจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ความเสี่ยงจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกิจการ และวิธีปิดความเสี่ยงนั้นๆ (ค่าบริการคิดเป็นรายวันไม่รวมค่าเดินทาง)

คำนวณประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพื่อจัดทำงบการเงิน (สำหรับกิจการ NPAE)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- คำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงาน สำหรับบริษัทที่มีพนักงงานประจำนอกเหนือจากกรรมการบริษัท - คำนวณโดยใช้อัตราการหมุนเวียนพนักงาน วันเกิด วันเริ่มทำงาน กำหนดอายุเกษียณของบริษัท - คำนวณตามกม. การคุ้มครองแรงงานล่าสุด (พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 - ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์ Excel การคำนวณเพื่อนำไปใช้คำนวณด้วยตนเองในปีถัดไป *ค่าบริการคำนวณตามจำนวนพนักงาน - พนักงานประจำไม่เกิน 50 คน 4000 บาท - พนักงานประจำไม่เกิน 100 คน 5000 บาท

ฟรีแลนซ์
พิชญา

ผู้สอบมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีและทำบัญชีกว่า 7 ปี มุ่งหวังเป็นผู้ให้บริการที่ผู้ว่าจ้างรู้สึกไว้ใจ รับผิดชอบ ตรงเวลา และไม่ทิ้งงานแน่นอนค่ะ

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน