milestone

ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเดิม เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell)

ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเดิม เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ขอ้ มลู อาคารและขอบเขตของการคำนวณ - ขอบเขตการสำรวจทำแบบแปลนอาคารเดิม ไมใ่ ชข่ อบเขตของวศิ วกรผคู้ ำนวณตรวจสอบ ทั้งนี้ วิศวกรผู้คำนวณตรวจสอบ จะคำนวณตามข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของงาน ตามท่ปี รากฏ ในรายการคำนวณฉบับนี้ - เป็นหน้าที่วิศวกรผ้คู วบคุมงานและเจ้าของงาน ต้องตรวจสอบสภาพของโครงสร้างเดิมว่ามี ความพร้อมใช้งานเป็นปกติหรือไม่ - เป็นหน้าที่วิศวกรผู้ควบคุมงานและเจ้าของงาน มิติของอาคารเดิม ว่าตรงตามแบบรูป รายการที่กำหนดหรือไม่ รวมไปถึงตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอาคารเดิม ให้ตรงกับ ข้อมูลตามรายการคำนวณฯ ก่อนดำเนินการติดตั้ง Solar PV บนหลังคา ทั้งนี้วิศวกรผู้ คำนวณโครงสร้าง จะรับรองตามข้อมูลเอกสารท่ปี รากฏในรายการคำนวณเท่านั้น ดังนั้นทั้ง วิศวกรผ้คู วบคุมงานและเจ้าของงาน ควรตรวจสอบว่าแบบแปลนก่อนว่า ได้แก้ไขให้ สอดคล้องกับรายการคำนวณฉบับนี้แล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันการคัดลอกปลอมแปลงทุก รูปแบบ - รายการคำนวณฉบับนี้ ไมร่ วมงานตรวจสอบความสามารถรบั น้ำหนักของฐานรากเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเดิม เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ เช่น ขนาดอาคาร พื้นที่ใช้สอย เป็นต้น
  • 2. ลูกค้ายอมรับและชำระเงินกับระบบของ Fastwork
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
A
รายการคำนวณ
B
รายการคำนวณ พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง
C
รายการคำนวณ พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง + เขียนแบบอาคารเดิม + เขียนแบบต่อเติม
ระยะเวลาในการทำงาน
4 วัน
4 วัน
45 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
-
-
-
จำนวนภาพ
-
-
-
ออกแบบและคำนวนงานระบบ
ไฟล์งานต้นฉบับ
เซ็นรับรองแบบก่อสร้าง
-
ออกแบบสถาปัตยกรรม
-
-
เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง
-
-
กำหนดสเปควัสดุ
-
-
3D Rendering และ Perspective
-
-
สำรวจพื้นที่หน้างาน
-
-
เขียนแบบก่อสร้าง
-
-
ราคา
฿ 15,000
฿ 20,000
฿ 150,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
ศิวา

ประสบการณ์ มากกว่า 8 ปี ในการออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร อาทิ บริษัทไทยโอบายาชิ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และงานในหน่วยงานภาครัฐ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร สย.13042

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน