แผนที่ GIS & Remote Sensing และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

1. จัดทำแผนที่ทั่วไป 2. จัดทำแผนที่ประกอบรายงานของหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ - แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ - แผนที่ธรณีวิทยา - แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังประเทศไทย - แผนที่เส้นชั้นน้ำฝน - แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ - แผนที่ลุ่มน้ำ - แผนที่คุณภาพน้ำบาดาล - แผนที่พื้นที่อนุรักษ์ - แผนที่กลุ่มชุดดิน - แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน - แผนที่จำนวนประชากรและความหนาแน่นจำนวนประชากรราย อปท. - ฯลฯ 3. จัดทำแผนที่ 1:4000 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย และอื่น ๆ 5. จัดทำฐานข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ *** ไฟล์ผลงาน (jpeg png tiff pdf shp kml geopackage)*** รายละเอียดเพิ่มเติม - ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงาน - ลูกค้าสามารถปรับแก้แผนที่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แผนที่ GIS & Remote Sensing และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

  • 1. อธิบายรายละเอียดของงาน
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาดำเนินงาน
แพ็กเกจ
แผนที่ สำหรับลูกค้าที่มีและไม่มีไฟล์ข้อมูล GIS
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- จัดทำแผนที่รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ แผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่จำนวนประชากรและความหนาแน่นจำนวนประชากรราย อปท. ฯลฯ *** ไฟล์ผลงาน (jpeg png tiff pdf shp kml geopackage)***

การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS and Remote Sensing)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

-ไฟล์แผนที่ - ไฟล์ข้อมูล *** ไฟล์ผลงาน (jpeg png tiff pdf shp kml geopackage)***

ฟรีแลนซ์
สราวุทธ

จบปริญญาตรี ด้านภูมิศาสตร์ มีประสบการณ์การทำแผนที่ประกอบรายงานของที่ปรึกษาหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน