ALL ACCOUNTING SOLUTIONS

รับทำบัญชีครบวงจรตามมาตรฐานบัญชี รับปรึกษาและหาทางออกที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฏหมายภาษีอากร วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากรเพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจให้มากท่ี่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ALL ACCOUNTING SOLUTIONS

  • 1. ขอทราบประเภทธุรกิจ,รายละเอียดของเนื้องานและขอบเขตการจ้างงาน
  • 2. วิเคราะห์รายละเอียดของงาน เพื่อจัดทำใบเสนอราคา ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน1วันทำการ
แพ็กเกจ
Startup
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-เอกสารบันทึกบัญชีไม่เกิน20ชุด/เดือน -สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันขาย,สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป,บัญชีแยกประเภท,งบการเงิน,รายละเอียด ประกอบงบ -แบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3-53),ภาษีมูลค่า- เพิ่ม(ภพ.30),ภาษีนิติบุคคล(ภงด.50-51),แบบ บอจ.5 และแบบ สบ.ช.3 -ลูกค้าจะได้รับเอกสารที่เป็น Hard copy และ PDF File สำหรับ งบการเงิน,รายละเอียดประกอบงบ,แบบนำส่งภาษี,แบบ บอจ.5 และแบบ สบ.ช.3

Progress
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

-เอกสารบันทึกบัญชีไม่เกิน100ชุด/เดือน -สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันขาย,สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป,บัญชีแยกประเภท,งบการเงิน,รายละเอียด ประกอบงบ -แบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3-53),ภาษีมูลค่า- เพิ่ม(ภพ.30),ภาษีนิติบุคคล(ภงด.50-51),แบบ บอจ.5 และแบบ สบ.ช.3 -ลูกค้าจะได้รับเอกสารที่เป็น Hard copy และ PDF File สำหรับ งบการเงิน,รายละเอียดประกอบงบ,แบบนำส่งภาษี,แบบ บอจ.5 และแบบ สบ.ช.3

Advanced
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

-เอกสารบันทึกบัญชีไม่เกิน400ชุด/เดือน -สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันขาย,สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป,บัญชีแยกประเภท,งบการเงิน,รายละเอียด ประกอบงบ -แบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3-53),ภาษีมูลค่า- เพิ่ม(ภพ.30),ภาษีนิติบุคคล(ภงด.50-51),แบบ บอจ.5 และแบบ สบ.ช.3 -ลูกค้าจะได้รับเอกสารที่เป็น Hard copy และ PDF File สำหรับ งบการเงิน,รายละเอียดประกอบงบ,แบบนำส่งภาษี,แบบ บอจ.5 และแบบ สบ.ช.3

ฟรีแลนซ์
อรวี

เป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานในสายบัญชี-การเงินในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่นานกว่า36ปี เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีนานกว่า7ปี สามารถวางระบบบัญชี จัดทำบัญชี วางแผนภาษี มีทีมงานทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี พร้อมให้บริการ รับประกันผลงานและความรวดเร็ว

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน