ร่างสัญญา หนังสือบอกกล่าวทวงถาม และจัดทำเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

• งานร่างสัญญาต่างๆ • หนังสือรับสภาพหนี้ • หนังสือบอกกล่าวทวงถาม • หนังสือบอกเลิกสัญญา • หนังสือมอบอำนาจ โดยการร่างอยู่ภายใต้หลักการของกฎหมายโดยให้ตรงตามประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญา หนังสือบอกกล่าวทวงถาม และจัดทำเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

  • 1. ผู้ว่าจ้างอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องการว่าจ้างโดยย่อ เช่น ต้องการให้ร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ มิฉะนั้นจะดำเนินคดี เป็นต้น
  • 2. ผู้รับจ้างพิจารณารายละเอียดงาน กำหนดแนวทางและระยะเวลาในการทำงาน หากถูกต้องตรงกันกับความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะทำการส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

• ผู้ว่าจ้างจะได้รับหนังสือที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการว่าจ้าง โดยเป็นไปตามหลักการร่างหนังสือที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้าง • ผู้ว่าจ้างสามารถขอเพิ่มเติมรายละเอียดได้ระหว่างการจัดทำ (แต่หากรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติมเป็นเรื่องนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ของเนื้องานที่ตกลงว่าจ้าง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งทางผู้รับจ้างจะแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ) • ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสาร • ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสาร ซึ่งจะแจ้งก่อนทำการจ้างเสมอ

ฟรีแลนซ์
ravidhara

ทนายความหญิง / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นกันเอง สามารถเดินทางได้ พร้อมรับผิดชอบทุกงานอย่างมุ่งมั่นอุตสาหะเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของลูกความ

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน