ร่างสัญญาธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) จดทะเบียนบริษัท, ให้คำปรึกษากฎหมาย, ขอใบอนุญาตการทำงาน และว่าความในศาล

1. จดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงแปลงต่างๆ ของหุ้นส่วนบริษัท 2. ให้คำปรึกษาและจัดทำหนังสือเชิญประชุม BOD, AGM and EGM และรายงานการประชุมบริษัทที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เลขานุการบริษัท) 3. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายธุรกิจเช่าทรัพย์ เช่าซื้อทรัพย์สิน 4. ร่างสัญญาธุรกิจต่างๆ 5. ว่าความทั้งคดีแพ่ง (คดีผู้บริโภค) และคดีอาญาภายในกรุงเทพฯ และภูมิภาคตะวันออก 6. แปรสภาพนิติบุคคล องค์กรธุรกิจตามกฎหมาย 7. ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 8. ต่อวีซา และ ใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 9. ทำคำรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) 10. ตรวจสอบทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 11. ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 12. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภ.พ.09 เป็นต้น 13. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ ในหน่วยงานราชการหรือเอกชน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ค่าบริการทางวิชาชีพขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขของงานและระยะเวลาการรับงานเป็นสำคัญ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญาธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) จดทะเบียนบริษัท, ให้คำปรึกษากฎหมาย, ขอใบอนุญาตการทำงาน และว่าความในศาล

  • 1. เจรจาพูดคุยเรื่องขอบเขตของงาน
  • 2. ผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดใบเสนอผ่านช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
แพ็กเกจ
งานปรึกษาปัญหากฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ไฟล์ความเห็นทางกฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท จำนวน 1 ชิ้นงาน 2.ไฟล์ความเห็นทางกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ แรงงานสัมพันธ์ รวมตลอดถึง สิทธิและผลประโยชน์ที่ลูกจ้างหรือ นายจ้าง ตามแต่กรณีที่จะได้รับตามกฎหมาย จำนวน 1 ชิ้นงาน 3. ไฟล์ความเห็นทางสัญญาธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลิซซิ่ง สัญญากู้ยืมเงิน ซื้อขาย เเลกเปลี่ยน ให้ และกิจการร่วมค้า จำนวน 1 ชิ้นงาน

งานจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. ความสะดวก รวดเร็ว ได้งานภายในระยะเวลากรอบของงาน 2. ได้รับไฟล์สำเนาในอนุญาตและใบทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ จำนวน 1 ชิ้นงาน (เว้นแต่กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ messenger ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

นิติกรรมและสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ได้รับไฟล์สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลิซซิ่ง จำนวน 1 ชิ้นงาน 2. ได้รับไฟล์สัญญาว่าจ้างทำของ เช่น สัญญาก่อสร้าง สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา สัญญาว่าจ้าง Outsource Agent จำนวน 1 ชิ้นงาน 3. ได้รับไฟล์สัญญาประกันภัย จำนวน 1 ชิ้นงาน 4. ได้รับไฟล์สัญญาประนีประนอมยอมความ จำนวน 1 ชิ้นงาน 5. ได้รับไฟล์สัญญาจ้างแรงงาน จำนวน 1 ชิ้นงาน 6. ได้รับไฟล์ระเบียบข้อบังคับการทำงานบริษัท จำนวน 1 ชิ้นงาน 7. ได้รับไฟล์สัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 1 ชิ้นงาน

ฟรีแลนซ์
Rattanachai

ทนายเต้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจโดยเฉพาะกฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขอคืนของกลาง การจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และว่าความคดีอื่นๆ ภายในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก

03/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน