จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิภายในวันเดียว จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการ กรรมการออกหรือเข้าใหม่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เป็นต้น - ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อจัดตั้งบริษัท และจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อกรมสรรพากร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • 1. ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียน
  • 2. รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
แพ็กเกจ
จัดทำเอกสารแบบฟอร์ม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้จดทะเบียน และรายการเอกสารประกอบการจดทะเบียน

จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารทางทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดทำเอกสารแบบฟอร์ม และยื่นต่อกรมสรรพากร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร

ฟรีแลนซ์
Jaratchom

เราดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร รวมไปถึงกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้นค่ะ หากลูกค้าไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง เนื่องจากความยุ่งยากทางเอกสารหรือเวลา ให้เราดำเนินการแทนได้เลยค่ะ

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน