รับออกแบบ เซ็นต์รับรอง เขียนแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing, Draft Man งานระบบไฟฟ้า

รับจ้างออกแบบ ทำแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing, Draft Man แบบ 2D, Section & Detail งานระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคาร บ้านพักอาศัย ลักษณะงาน 1. การทำแบบ Shop Dwg. ผู้ว่าจ้างสามารถแนบเอกสาร Paper, TOR หรือ PDF File Concept รายละเอียดของงานหรือแบบ Design ต้นฉบับมาให้เพื่อทำการเขียนแบบและสามารถแก้ไขก่อนสิ้นสุดวันส่งงาน ได้ตามที่ผู้จ้างต้องการ และพูดคุยถึงรายละเอียดงานและความต้องการของผู้จ้าง 2. การทำแบบ As-Built Dwg. ผู้จ้างสามารถส่งรายละเอียด Filed Markup หรือรายการแก้ไขแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียนแบบ As-Built Dwg. สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ก่อนวันสิ้นสุดการส่งงาน 3. Draft Man ในการทำ Draft แบบ ผู้จ้างสามารถส่งต้นแบบต้นฉบับ ภาพ Sketch หรือแบบวาด Design ที่จะให้ทำแบบ Draft โดยสามารถสั่งแก้ไขเพิ่มเติมได้ก่อนวันสิ้นสุดการส่งงาน -ผู้รับจ้างจะส่งแบบเป็น PDF File หรือ JPEG File เพื่อให้ผู้จ้างตรวจสอบ Approval หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม จะส่งแบบต้นฉบับขั้นตอนต่อไป -ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือก่อนระยะเวลา ผู้รับจ้างจะส่งเป็น File Dwg. และ PDF File ต้นฉบับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ เซ็นต์รับรอง เขียนแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing, Draft Man งานระบบไฟฟ้า

  • 1. 1. คุยตกลง Concept รายละเอียดของงาน ข้อกำหนด TOR และความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • 2. 2. ประเมิณราคาและระยะเวลาในการจัดทำแบบ ตามรายละเอียดและข้อตกลงที่ทางผู้จ้างยินยอม
แพ็กเกจ
แบบ Shop Drawing, As-Built Drawing 2D
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-Shop Drawing, As-Built Drawing 2D เริ่มต้นที่ 300 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องานและปริมาณงาน) -แก้ไขงานหรือเพิ่มเติม ได้ 6 ครั้ง ก่อนสิ้นสุดวันจัดส่งงาน หากแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลง (จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม) -ผู้ว่าจ้างจะได้รับ File Dwg. และ PDF File ต้นฉบับ เป็นพื้นฐาน หรือ Hard Copy A4, A3

Draft Man, แบบ Section&Detail
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-Draft Man, Section&Detail เริ่มต้นที่ 400 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องานและปริมาณงาน) -แก้ไขงานหรือเพิ่มเติม ได้ 6 ครั้ง ก่อนสิ้นสุดวันจัดส่งงาน หากแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลง (จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม) -ผู้ว่าจ้างจะได้รับ File Dwg. และ PDF File ต้นฉบับ เป็นพื้นฐาน หรือ Hard Copy A4, A3

ฟรีแลนซ์
Nattakit

เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบ และกำลังศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ถนัดการใช้ AUTO CAD เขียนแบบ ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร บ้านพักอาศัย และ Draft แบบ

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน