วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ SPSS และ AMOS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย ใช้โปรแกรม SPSS - รับปรึกษาการทำวิจัยและออกแบบสอบถามปและเก็บข้อมูล - ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม - วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น - วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปล - recode ข้อมูลจาก แบบสอบถามออนไลน์ มาเป็นข้อมูล SPSS - วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดย โดยการใช้โปรแกรม SPSS AMOS ** หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ** ** อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูล และระยะเวลาในการทำ **

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ SPSS และ AMOS

  • 1. ปรึกษาสอบถามรายละเอียด
  • 2. จัดทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
Basic
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability test) - วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น - Recode ข้อมูลจาก แบบสอบถามออนไลน์ มาเป็นข้อมูล SPSS ** อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูล และระยะเวลาในการทำ ** ** สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง **

intermediate
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร - วิเคราะห์ตัวแปรพหุ (Multivariate analysis) เ่ชน Regression analysis, MANOVA, ANCOVA - วิเคราะห์จับกลุ่ม, จำแนกประเภท, วิเคราะห์ปัจจัย ** อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูล และระยะเวลาในการทำ ** ** สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง **

Advance
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- รับปรึกษาการทำวิจัยและออกแบบสอบถาม - ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม - วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดย โดยการใช้โปรแกรม SPSS AMOS ** อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูล และระยะเวลาในการทำ ** ** สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง **

ฟรีแลนซ์
Phuripatr

จบการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขา วิจัยข้อมูลธุรกิจ (Business Data Analysis) รับงานด้านวิจัยข้อมูลสถิติทุกสาขาวิชา(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน Business) มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทวิจัยตลาด

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน