วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ GIS & Remote Sensing จัดทำแผนที่ และเว็บแอพลิเคชัน

*หมวดการผลิต นำเข้า และปรับแก้ข้อมูล* - จัดเตรียมและผลิตข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (tif shp kml geopackage) - ปรับแก้ และตรึงค่าพิกัด (Georeferencing) - ผลิตและประมวลผลภาพถ่ายจากอากศยานไร้คนขับเป็นแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี, แบบจำลองความสูงเชิงเลข DSM DTM Contour Point cloud และอื่น ๆ *หมวดการวิเคราะห์* - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตำแหน่ง วางหมุด วางแปลนถนน คำนวณพื้นที่ ทุกรูปแบบ - วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม, ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ - คำนวณสัดส่วนช่วงคลื่น (ดัชนี : Index) NDVI, NDWI, SAVI,VDVI,RDVI และอื่น ๆ - วิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม, พื้นที่เสี่ยงภัย (Site Selection) - ติดตามการเจริญเติบโตของพืชพรรณด้วยกราฟชีพลักษณ์ (Phenology) *หมวดอื่นๆ* - จัดทำเว็บแอพลิเคชัน (Web map) เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบไดนามิกและสามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ (แผนที่ กราฟ ตาราง) - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ *สามารถพูดคุยปรึกษากันก่อนได้ครับ*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ GIS & Remote Sensing จัดทำแผนที่ และเว็บแอพลิเคชัน

  • 1. หารือแนวทางการทำงาน ขอบเขตงาน และผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคา และระยะเวลาดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ผลิตแผนที่/เตรียมข้อมูล/ปรับแก้ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จัดทำแผนที่รูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน, เขตการปกครอง, แผนที่แหล่งน้ำ, แผนที่ระดับความสูง,ภาพดาวเทียมแบบสีผสมจริง และผสมเท็จ ฯลฯ - จัดเตรียมข้อมูลพร้อมระบุค่าพิกัดเพื่อการวิเคราะห์ (.shp .tif .geopackage) - ปรับแก้ข้อมูลที่ผิดพลาด ตรึงค่าพิกัด ปรับโปรเจคชัน ฯลฯ ผลลัพธ์ส่งคืนรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (แผนที่ .jpeg .png .pdf .tif .shp .kml .geopackage ลิงค์ Google map) *ราคาเริ่มต้น*

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และให้คำปรึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณพื้นที่ - การสร้างดัชนีพืชพรรณ และการทำกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ - พื้นที่เหมาะสม พื้นที่เสี่ยงภัย *ราคาเริ่มต้น*

จัดทำเว็บแอพลิเคชัน (Web map)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ แสดงแผนที่ กราฟ ตาราง และรายละเอียดต่าง ๆ *ราคาเริ่มต้น*

ฟรีแลนซ์
ภูมิพัฒน์

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยนักวิจัย กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศและรีโมทเซนซิ่ง (GIS&RS) - จัดทำแผนที่ และ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ทุกชนิดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - สำรวจรังวัดภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ - วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และดัชนีความแตกต่างผ่านการสะท้อนเชิงคลื่น

11/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
17 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน