Notarial services attorney ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

รับรองเอกสาร ลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องตรงกันของเอกสาร (Notarized copy)รับรองการยืนยันตามหนังสือถ้อยแถลง (Notarized affidavit) รับรองสถานะนิติบุคคล อำนาจกรรมการและลายมือชื่อ โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สามารถรับรองได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Notarial services attorney ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานว่าค้องการให้ทำคำรับรองประเภทใด และถ้อยคำรับรองเป็นภาษาอะไร
  • 2. แจ้งราคาตามscope ของงาน
แพ็กเกจ
Notary sticker
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.Notary stamp สติ๊กเกอร์คำรับรอง 2.ตราประทับคำรับรอง 2. A copy of Certificate of Notarial service attorney. สำเนาหนังสือรับรองทนายความผู้ทำคำรับรอง

Stamp only
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.คำรับรอง 2.สำเนาหนังสือรับรองทนายความผู้ทำคำรับรอง

ฟรีแลนซ์
ชาคริส

ทนายความ Notarial Service รับรองเอกสาร สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ, คดีความต่างๆ, จดทะเบียนรับรองบุตร, ตั้งบริษัท, work permit, visa, ตรวจ และแปลสัญญา THAI-ENGLISH, ร่างสัญญา, ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน