สร้างและรับตอบแบบสอบถามทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลในExcel

สร้างแบบสอบถามงานวิจัย//แบบสอบถามข้อมูล (1)รุปแบบเอกสาร(ออฟไลน์) (2)Google form (ออนไลน์) -ส่งแบบสอบถามผ่านshare link//QR code -พร้อมแนะนำขั้นตอนการใช้งาน) -ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเป็นไฟล์ google sheet // xlsx. ****หากลูกค้ายังไม่แน่ใจในการเลือกข้อมูลในการทำแบบสอบถาม ออยยินดีเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการตั้งคำถาม-คำตอบ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ***** ____________________________ รับตอบแบบสอบถาม ทั้งแบบสอบถามเอกสารและทางออนไลน์ - เรามีทีมงาน และกลุ่มผู้สนับสนุนในการตอบแบบสอบถามให้ได้ประโยชน์กับผู้ทำวิจัยสูงสุด ___________________________ วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย -ข้อมูลการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็นหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) -ค่าคะแนนตามทฤษฎีที่ผู้วิจัยเลือกใช้ (ช่วงคะแนนากที่สุด-น้อยที่สุด) -ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา//สัมประสิทธิ์การกระจาย (%) -ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน -ค่าเฉลี่ย C.V.(%) -แปลผล *** ส่งเอกสารสรุปผลเป็นxlsx,docx

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างและรับตอบแบบสอบถามทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลในExcel

  • 1. รายละเอียดของงาน (สร้าง/ตอบแบบสอบถาม/วิเคราะห์) จำนวนและกำหนดการส่ง
  • 2. สอบถามราคายืนยันรายละเอียดงาน ฟรีแลนซ์สร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
สร้างแบบสอบถาม ราคาเริ่มที่350บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สร้างแบบสอบถาม -รูปแบบเอกสารword ราคาเริ่มที่350บาท /// ประมาณ1-2หน้า -รูปแบบออนไลน์ google form ราคาเริ่มที่350บาท /// ไม่จำกัดจำนวนข้อ (ตามตกลง) ***หากคำถามไม่เกิน20ข้อ ราคา300บาท ***print ใบละ 2 บาท

การตอบแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ทั้งเอกสาร/และทางออนไลน์ 100ชุด (ชุดละไม่เกิน5หน้า)

วิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมEXCEL
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย C.V.(%) แปลผล *** 100 ชุด*** 1ชุด ไม่เกิน 20 ข้อ **** หากมีข้อมูลสอบถามราคาก่อนการจ้างงาน***** *** ส่งเอกสารสรุปผลเป็นxlsx,docx** สอบภามรายละเอียดให้แน่ใจก่อนการจ้างงาน

ฟรีแลนซ์
นันท์นภัส

ทำงานเป็นพนักงานช่วยงานสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุข 30วัดเจ้าอาม วันจ-ศช่วงเวลา08.00-16.00น.ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาได้เรียนรู้ ฝึกฝน การทำงานเอกสาร การใช้โปรมแกรมword,excel และยังได้รับการเรียนรู้จากการเรียน ทำให้ผ่านการทำงานวิจัยรวมทั้งการใช้พิมพ์ดีด ทำให้มีความมั่นใจและชำนาญในการพิมพ์

09/2017
เป็นสมาชิก
63 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน