ติดตามทวงถาม ฟ้อง ยึดทรัพย์ บังคับคดี

บริษัทฯดำเนินการทางด้านการจัดการบริหาร ติดตามทวงถาม รับดำเนินคดีทั้งโจทก์และจำเลยทางแพ่งและอาญาตลอดจน การบังคับคดี ให้บริการด้านคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น คดีผิดสัญญากู้ยืม คดีผิดสัญญาเช่าชื้อ บัตรเครดิต ค้าประกัน จำนอง ตั๋วเงินซื้อขาย และสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้อื่นๆ ให้บริการด้านคดีอาญา เช่น คดีเช็ค คดียักยอกทรัพย์ และฉ้อโกง โดยรับบริการเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีดังกล่าวทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งรวมถึงการสืบทรัพย์ การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาดทรัพย์ การจัดสรรชำระหนี้จนเสร็จสิ้น การดำเนินคดีล้มละลาย การยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้น ในด้านประสิทธิ์ภาพของการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ด้วยมีความพร้อมด้านการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ติดตามทวงถาม ฟ้อง ยึดทรัพย์ บังคับคดี

  • 1. ปรึกษาปัญหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางคดีเสนอค่าวิชาชีพ
  • 2. ทำสัญญาว่าจ้าง ดำเนินการตามขั้นตอนตามงานที่ได้รับมอบอหมาย
แพ็กเกจ
ปรึกษาแนวทางการดำเนินคดีเบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ทราบถึงความเป็นไปได้และทิศทางในทางการดำเนินคดี

ฟ้องคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ทางบริษัทฯจะดำเนินการเริ่มตั้งแต่ออกหนังสือสือทวงถาม เจรจา ยื่นคำฟ้อง สืบพยาน คัดถ่ายคำพิพากษา และขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี อัตราค่าบริการตามความยากง่ายของคดี

สืบทรัพย์
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ดำเนินการสืบทรัพย์ตามคำพิพากษา เช่น ตรวจสอบสถานะการทำงานเพื่ออายัดเงินเดือน ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อทำการยึดขายทอดตลาด ตรวจสอบสถานภาพการสมรสเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์คู่สมรส

ฟรีแลนซ์
Yong

บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมณัฐ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ บริหารหนี้ แบบครบวงจรภายใต้กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ แก่สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป ฟ้องร้องดำเนินคดีโดยทนายความผู้มีความรู้ความสามารถ ดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีทั่วราชอาณาจัก

04/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน