รับร่างหนังสือประสานงานราชการ , รับปรึกษาการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับราชการ

๑. รับร่างหนังสือเพื่อติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการทุกเรื่อง ได้อย่างตรงประเด็น ๒. รับปรึกษาการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหับหน่วยงานราชการ เช่น การของดหรือลดค่าปรับ การขอขยายเวลา ได้อย่างตรงประเด็นเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เสียเปรียบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างหนังสือประสานงานราชการ , รับปรึกษาการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับราชการ

  • 1. 1 ผู้ว่าจ้าง แจ้งความต้องการโดยย่อ ได้แก สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น , ความต้องการที่จะสื่อให้หน่วยงานทราบ , ความต้องการรับคำแนะนำ เป็นต้น
  • 2. 2 หากผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ จะขอเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการ (ส่งเป็น pdf)
แพ็กเกจ
งานร่างหนังสือติดต่อราชการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะได้รับหนังสือพร้อมส่งให้หน่วยงานราชการที่ต้องการติดต่อ เป็น file doc. และหนังสือฉบับจริง และหากผู้รับจ้างส่งหนังสือให้ได้จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

งานปรึกษาการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะได้รับบันทึกสรุปคำปรึกษา ที่มีรายละเอียดของข้อเท็จจริง, กฎหมายอ้างอิง , คำแนะนำ เป็น file pdf.

ฟรีแลนซ์
Nuttiya

ถนัดการทำหนังสือโต้ตอบราชการ , การทำหนังสืออุทธรณ์ (จัดซื้อจัดจ้าง) , การทำสัญญาร่วมกับหน่วยงานราชการ

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน