รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สร้างโมเดลทางสถิติ SPSS, R, Python, Excel และสรุปผลการวิเคราะห์

รับวิเคราะห์ข้อมูลทุกรูปแบบด้วยโปรแกรม SPSS, R, Python, Excel โดยสิ่งที่เราสามารถจัดทำให้คุณได้ ได้แก่ 1.จัดการข้อมูล การCoding ข้อมูล 2.การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน(Anova, t-test, F-test, Regression อื่นๆ 3.วิเคราะห์ข้อมูลขัเนสูง(Multiple linear regression, Logistic regression อื่นๆ 4.การวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มข้อมูล (Time series) 5.วิเคราะห์สถิติพรรณา 6.เขียนรายงานผลการวิเคราะห์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สร้างโมเดลทางสถิติ SPSS, R, Python, Excel และสรุปผลการวิเคราะห์

  • 1. พูดคุย ศึกษารายละเอียดงาน
  • 2. ตกลงเรื่องเนื้อหา ราคา และระยะเวลาดำเนินงาน
แพ็กเกจ
Package 1: สถิติเชิงพรรณา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา เช่น วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ ค่าสัดส่วน ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ) ทำกราฟ 2.ไฟล์ข้อมูล SPSS, Excel, MS Word 3.สามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง

Package 2: วิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ข้อเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน เช่น Anova, t-test, F-test, regression 2.ไฟล์ข้อมูล SPSS, Excel, MS Word 3.สามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง

Package 3: วิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.วิเคราะห์ Cluster Analysis, Classification, Logistic regression, multiple regression, forecast timeseries 2.ไฟล์ข้อมูล SPSS, Excel, MS Word 3.สามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
ณัฐนันท์

เรียนจบทางด้านสถิติโดยตรง มีความถนัดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การทำงานวิจัย และการใช้โปรแกรมทางด้านสถิติอย่างดี

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน