ตรวจสอบและร่างสัญญา และให้คำปรึกษาได้กฎหมาย ทั้งไทยและอังกฤษ

ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ 1. พูดคุยระหว่างผู้ทำงานและผู้ว่าจ้างถึงรายละเอียดของงาน 2. แจ้งตัวงานเบื้องต้นที่จะดำเนินการและเวลาที่จะใช้การทำงาน (3 วันในกรณีงานทั่วไป) 3. ส่งมอบตัวงานให้แก่ผู้ว่าจ้างและรอการตรวจสอบจากผู้ว่าจ้าง 4. (ถ้ามี) แก้ไขงานจาก feedback ของผู้ว่าจ้าง และถ้ามีการแก้ไขใน "สาระสำคัญ" ของงาน ผู้ว่าจ้างและผู้ทำงานอาจตกลงกันเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจสอบและร่างสัญญา และให้คำปรึกษาได้กฎหมาย ทั้งไทยและอังกฤษ

  • 1. รับรายละเอียดจากผู้ว่าจ้าง / Receive the information of matter from the client
  • 2. แจ้งตัวงานที่ผู้ทำงานจะดำเนินการและแจ้งค่าใช้จ่าย / Inform of work which will be provided and its expense
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รีวิวสัญญาขนาดเล็ก (ไม่เกิน 4 หน้าไม่รวมหน้าลายเซ็น (ถ้ามี)) ไม่รวมแก้ไขในสาระสำคัญ

ฟรีแลนซ์
Nithiwit

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย, ตรวจสอบหรือร่างสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทำของ(Service Agreement) สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาร่วมทุน (JVA) สัญญารักษาความลับ (NDA) และอื่นๆ, ให้คำปรึกษาและเตรียมเอกสารสำหรับการจัดการองค์กร เช่น บันทึกการประชุม การจดทะเบียนบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน