Company Registration

Registration company with DBD and Relates Sector

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Company Registration

  • 1. รวบรวมข้อมูลในการจัดตั้งบริษัท เช่น ชื่อกรรมการ ที่ตั้งบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • 2. รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้และขึ้นทะเบียนผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ และข้อมูลการติดต่อ มูลค่าหุ้น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท หนังสือจดทะเบียนพานิชย์

ฟรีแลนซ์
Nuttraporn

I am Packky Nuttraporn Tammjak I am graduated Master of Science in Human Resource and Organization development I am an HR and Administration expert.

03/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน