รับแปลเอกสาร บทความ ภาษาอังกฤษ>ไทย ทุกประเภท

รับงานแปลเอกสาร บทความ งามวิจัย ข่าว วรรณกรรม เอกสารยื่นวีซ่าภาษาอังกฤษ>ไทย เอกสารหนึ่งหน้า จำนวน 300 - 500 คำ (Word count by Ms word) ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและการตกลงกันครับ หากงานแปลมากกว่า 3 หน้าขึ้นไปสามารถต่อรองราคาลงได้ครับ สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากส่งงาน จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร บทความ ภาษาอังกฤษ>ไทย ทุกประเภท

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งเอกสารฉบับเต็มมาให้แปลเป็นไฟล์ word/pdf
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาในการส่งมอบ
แพ็กเกจ
แปลด่วน 1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สามารถรับงานแปลด่วนได้ 1 หน้า A4 จำนวน 300-500 คำต่อหน้า สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 30 วันนับจากวันส่งมอบงาน ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสารครับ

แปลมาเลย 3 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สามารถรับงานแปลด่วนได้ 1 หน้า A4 จำนวน 300-500 คำต่อหน้า สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 30 วันนับจากวันส่งมอบงาน ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสารครับ

แปลยาว 5 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สามารถรับงานแปลด่วนได้ 1 หน้า A4 จำนวน 300-500 คำต่อหน้า สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 30 วันนับจากวันส่งมอบงาน ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสารครับ

ฟรีแลนซ์
Nutthapat

จบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนทุกแลกเปลี่ยน ไทย - สวีเดน UX/UI design certificate at AcademyXi, Australia

05/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน