ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแพ่ง ภาษี ปกครอง ครอบครัว และเกี่ยวกับทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

-ร่างสัญญา ไทย- อังกฤษ (สัญญาซื้อขาย,จ้างแรงงาน,จ้างทำของ ฯลฯ) - ให้คำปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับมรดก ร่างพินัยกรรม - ให้คำปรึกษา ดำเนินกระบวนพิจารณากรณีจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเกี่ยวกับการรับรองบุตร เป็นผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้จัดการมรดก ฯลฯ - อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ฟ้องคดีปกครอง - อุทธรณ์การประเมินภาษีอากรทุกประเภท (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, มูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) - คดีแพ่ง กรณีมีความเสียหายที่จะต้องเรียกร้องทางแพ่ง สามารถให้คำปรึกษา ทำคำฟ้อง ว่าความ หรือกรณีถูกฟ้องสามารถให้คำปรึกษาการแก้ต่างทางคดี และวางแนวทางการต่อสู้คดีรวมถึงว่าความ - ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแพ่ง ภาษี ปกครอง ครอบครัว และเกี่ยวกับทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

  • 1. ติดต่อปรึกษา พูดคุยเบื้องต้น ถึงรายละเอียดการทำงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์จะตอบกลับถึงขอบเขตการทำงาน ระยะเวลา และกำหนดอัตราค่าบริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- กรณีจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (การร่างสัญญา,พินัยกรรม, เอกสารบันทึกข้อความต่างฯลฯ ) ผู้ว่าจ้างจะได้รับ เอกสารฉบับสมบูรณ์เป็นไฟล์ PDFหรือเป็น Hard Copy กรณีให้ปริ้นท์ต้นฉบับส่งทางไปรษณีย์ - กรณีตรวจรีวิวแก้ไขสัญญา ผู้ว่าจ้างจะได้รับ สัญญาฉบับสมบูรณ์เป็นไฟล์ PDF พร้อมรายละเอียดการแก้ไข และความเห็นทางกฎหมาย - กรณีทำความเห็นทางกฎหมาย จะจัดทำความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อกฎหมาย เป็นไฟล์ PDF - กรณีเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล จะจัดทำเอกสารตามรายละเอียดของคดี คำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลง

ฟรีแลนซ์
นันทวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ และทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Service Attorney) รับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมายคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีภาษีอากร และคดีเกี่ยวกับครอบครัว รวมถึงการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ร่างสัญญาต่างๆ และรีวิวแก้ไขสัญญา ให้ตรงความประสงค์ของคู่สัญญา

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน