Estimate Cost (ถอดแบบประมาณราคางานระบบ SN&AC)

จัดทำเอกสารสรุปราคางาน Bill of material (BOQ) งานระบบปรับอากาศ( Air conditioning system) และสุขาภิบาล ( Sanitary systems) อย่างละเอียด สำหรับงานบ้าน อาคาร โรงแรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยวิศวกรประมาณราคา จัดทำราคาทุนและช่วงราคาคาดการที่สามารถใช้ในการต่อรองราคา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Estimate Cost (ถอดแบบประมาณราคางานระบบ SN&AC)

  • 1. รับแบบ และข้อมูล สเปควัสดุของงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประมาณราคางานโดยภาพรวม ตามขนาดและความยากง่ายของงานและตกลงราคากับผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
FILE BOQ + BACK UP
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

BOQ File PDF / File EXCEL (สามารถแก้ใขได้ ) / Back up ข้อมูลถอดปริมาณ และที่มาของข้อมูลโดยละเอียดที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ

FILE BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

BOQ File PDF / File EXCEL (สามารถแก้ใขได้ )

ฟรีแลนซ์
molsupa

มีประสบการณ์ทำงานประมาณราคางานระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล โครงการ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในส่วนของงาน โรงแรม รีสอร์ต อาคารพานิช อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ และประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนงานโดยใช้Microsoft project และ p6

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน