milestone

แปลบทความภาษา EN-TH/TH-EN

*ลักษณะของงาน เป็นงานแปลบทความทางวิชาการ รายงาน และทั่วๆไป จาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 Front TH SarabunPSK ขนาด 18 (ประมาณ 300 คำ) ระยะขอบกระดาษ 2.54 cm /1 inch ทุกด้าน หรือ มากกว่านั้น ขั้นตอนการทำงาน 1.ลูกค้าส่งงานมาเพื่อประเมินราคาซึ่งขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน 2.แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงรายละเอียดราคาและระยะเวลาในการแปลงาน( แจ้งกลับไม่เกิน 12 hr.หลังจากได้รับงานของลูกค้า) 3.เมื่อลูกค้า confirm จะเริ่มแปลงานทันที โดยระยะเวลาในการแปลงานขั้นต่ำ 2 วัน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- 1หน้ากระดาษ A4 ตามข้อกำหนด ราคาขั้นต่ำหน้าละ 250 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน) - ส่งงานในรูปแบบ ไฟล์ ตามลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งจัดระเบียบงานให้ - แก้ได้ 3 ครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือได้มากกว่านั้นในกรณีที่เป็นความผิดของผู้แปล (โดยจะทำการแก้ไขทันทีหลังจากลูกค้าส่งรายละเอียดมา)

ฟรีแลนซ์
Paweena

จบ วศ.บ วิศวกรรมเคมี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีประสบการณ์ทำงานเป็นนักวิจัยด้านพอลิเมอร์ 5 ปี กับบริษัทต่างชาติ ค่อนข้างถนัดภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้ข้อมูลในการทำวิจัย และ ทำ experimental report เป็นประจำ นอกจากนี้ยังเป็น Technical Service ตอบคำถามให้ลุกค้าต่างชาติ

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
43 ครั้ง
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน