รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS + แปลผล

- รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS พร้อมแปลผลการวิเคราะห์ - ปรับการจัดเรียงข้อมูลต่างๆให้ฟรี หากข้อมูลที่ให้มาจัดเรียงไม่สอดคล้องกับการออกแบบการทดลอง - ข้อมูลงานที่รับวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลจากการทดลอง การสำรวจตลาด งานวิจัย ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน - แปลผลการวิเคราะห์และสรุปผล เชื่อมโยงกับเค้าโครงงานวิจัยและการออกแบบการทดลอง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ปรับแก้ฟรี 1ครั้ง (ไฟล์ data เดิม หากมีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อมูล ขออนุญาตเปิดเป็นงานใหม่) - ไม่รับคีย์ดาต้า

ฟรีแลนซ์
Mei

Foodtechonlogist Nutritionist Paper and Journal review Functional food Product Manager: chocolate, bakery Sale and Marketing Oversea purchasing Traveler Sensory Panel Education system

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน