ให้คำปรึกษากฎหมายทั่วไป รวมทั้งกฎหมายภาษีอากร

1. ให้ปรึกษากฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายธุรกิจ แรงงาน ประกันสังคม ฯลฯ 2. จัดทำ / ตรวจทานสัญญาทางธุรกิจต่างๆ เช่น สัญญาจะซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาตั้งตัวแทน สัญญาจ้างทำของ NDA ฯลฯ 3. ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร ได้แก่ 3.1 ภาษีเงินบุคคลธรรมดา เช่น เงินได้ของชาวต่างชาติ คำนวณภาษี เครดิตภาษี 3.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ตรวจทาน ภ.ง.ด. 50, งาน Transfer Pricing, อนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) 3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ตรวจทานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ตรวจทานประเด็นทางภาษีก่อนขอคืนภาษี 3.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ เช่น ตรวจทานสัญญา ยื่นแบบ ตีตราสาร 3.5 งานวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.6 จัดเตรียมเอกแสดงรายการทางภาษีตามที่ลูกค้าต้องการ 4. ติดต่อรวมทั้งเข้าร่วมกับลูกค้าในการเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลูกค้าต้องการ 5. เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทาง Video Conference หรือตามที่ตกลงกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษากฎหมายทั่วไป รวมทั้งกฎหมายภาษีอากร

  • 1. 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ
  • 2. 2. ให้คำแนะนำเบื้องต้น ก่อนตกลงใช้บริการ แล้วแต่กรณี
แพ็กเกจ
1. ให้ปรึกษากฎหมายทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้ความเห็น พร้อมข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าตามขอบเขตงานที่ตกลงกัน โดยการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการประชุม แล้วแต่ตกลง

2. จัดทำ / ตรวจทานสัญญาทางธุรกิจต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จัดทำสัญญา / ตรวจทานสัญญา ให้ความเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ ในทางกฎหมาย โดยการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วแต่ตกลง

3. ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้ความเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ ในประเด็นทางภาษีที่ลูกค้าต้องการทราบ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการประชุม แล้วแต่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Maysaya

เรายึดถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสิน หรือวางแนวทางการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะให้คำปรึกษาตามขอบเขตงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายกว่า 8 ปี นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เฉพาะทางด้านภาษีอากรในการดูแลลูกค้ารายใหญ่และงาน Project ต่างๆ

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน