วางระบบบัญชี ภาษี Operations การบริหารต้นทุน และข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ

รับวางระบบบัญชี, วางแผนภาษี, Operations, Process Improvement การบริหารต้นทุน และจำทำรายงานต่างๆ ทางการบัญชีที่ใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งอบรมพนักงานบัญชีเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ วางระบบบัญชี ภาษี Operations การบริหารต้นทุน และข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ
  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • 2. ฟรีแลนด์ศึกษาข้อมูล และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น
แพ็กเกจ
วางระบบบัญชี และ Operations process
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ระบบการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการของกรมสรรพากรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง work flow การทำงานภายในแผนกบัญชี และการเงิน ช่วยเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี

ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น การคำนวณต้นทุนในการกำหนดราคาขาย การตัดสินใจชื้อ / เช่าทรัพย์สิน การผลิตเองหรือซื้อจากภายนอก การตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกสินค้า หรือยุบหน่วยงาน

รับสอนการจัดทำบัญชีและรายงานภาษีต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับสอนบัญชี ปิดบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น รายงานภาษีซี้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา

ฟรีแลนซ์
Maynee
Maynee

ปริญญาตรีการบัญชีบริหาร, MBA สาขา Finance มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี, วางแผน, วิเคราะห์งบการเงิน ภาษีอากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ทางบัญชีและการเงิน มากกว่า 10 ปีให้บริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการเงินให้กับบริษัท startup ต่างๆ

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน