Cloud Database

บริหารจัดการข้อมูลบน Google Cloud, Azure 1.ย้ายข้อมูลจาก on-premise ไป Google Cloud Platform 2.ย้ายข้อมูลจาก on-premise ไป Azure 3.สร้าง Report/Dashboard ด้วย Power BI

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Cloud Database

  • 1. Get Requirement: กำหนดความต้องการ
  • 2. Design: ออกแบบระบบ/รายงาน
แพ็กเกจ
Cloud Database
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

User, Password สำหรับเข้าฐานข้อมูลบนระบบ Cloud

Dashboard on Power BI
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Power BI Desktop Package file .PBIX

ฟรีแลนซ์
Arkapon

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ประสบการณ์ทำงาน: Design และ Implementation of an Enterprise Data Warehouse รวมถึง Technical Consultants ทักษะความสามารถ: SQL Server, SSIS (ETL), SSAS (Cube), SSRS (Report), Oracle, SAS Programming

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน