ประมาณการทางการเงินในอนาคตของบริษัท เพื่อวางแผนธุรกิจ (Financial forecast and modelling)

ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินโดยการันตีคุณภาพจากความรู้และประสบการณ์ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษานี้มีความคุ้มค่าอย่างมากหากเปรียบเทียบกับการว่าจ้างผ่านบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย ที่มูลค่าการประเมินจะมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 บาท โดยหากท่านสนใจ ท่านสามารถเลือกงานที่มีบริการ ได้แก่ งาน A. หรือ B. รายละเอียด ดังต่อไปนี้ A. ประมาณการทางการเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 5 ปี เพื่อคำนวณหามูลค่าที่เหมาะสมของกิจการ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การหาแหล่งเงินจากสถาบันการเงิน หรือ การหา Strategic Partner การควบรวมกิจการ(M&A) การขายกิจการ(Divestiture) การประมาณการด้อยค่า (Impairment testing) เป็นต้น B. ประเมินความเป็นไปไปได้ทางการเงินของโครงการที่จะลงทุน (Financial feasibility study) เพื่อรับทราบถึงความคุ้มค่า(NPV) ผลตอบแทนของโครงการและของเจ้าของ(Project IRR/ Equity IRR) ระยะเวลาคืนทุน(Payback period) เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ประมาณการทางการเงินในอนาคตของบริษัท เพื่อวางแผนธุรกิจ (Financial forecast and modelling)

  • 1. สัมภาษณ์ผู้บริหาร (Management interview)
  • 2. ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติม จากแผนกการเงินและบัญชีของบริษัท
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 28 วัน

1. รูปเล่มรายงานที่แสดงรายละเอียด 1.1 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตโดยละเอียด 1.3 การประเมินความเป็นได้ในอนาคตถึงแผนการลงทุน (Feasibility study) หรือ การประมาณการในอนาคตเพื่อประเมินหามูลค่ายุติธรรมของบริษัท (Financial projection) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 2. คำแนะนำทางด้านการเงิน หลังจากเห็นรูปเล่มรายงาน เช่น ควรตัดสินใจอย่างไร เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นการหาแหล่งเงิน การหา Partner การควบรวมกิจการ การขายกิจการ การประมาณการด้อยค่า เป็นต้น

ฟรีแลนซ์
วรทัต

(1) ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการเงินอาวุโสในบริษัทที่ปรึกษาการเงินและบัญชีข้ามชาติ (2) มีประสบการณ์การให้คำปรึกษากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ (3) มีใบรับรองวิชาชีพทางการเงินและการเงินลงทุนระดับโลก CFA (Chartered Financial Analyst)

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน