บริการจัดทำบัญชีประจำปีและนำส่งงบการเงิน (แบบรายเดือน/ประจำปี) สำหรับเอกสารไม่เกิน50รายการ/เดือน

บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้าประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายรายเดือน - นำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 รายเดือน - นำส่งแบบภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา , นิติบุคคล ภงด 3, 53 รายเดือน - นำส่งแบบแสดงภาษีเงินได้พนักงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 รายเดือน - จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป -จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ให้กับบริษัท -จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน•จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ -จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เนต เพื่มเติม 1.ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี 2. วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และ รายงานทางบัญชีต่างๆตามที่กฎหมายบัญชี และ กรมสรรพากรกำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจัดทำบัญชีประจำปีและนำส่งงบการเงิน (แบบรายเดือน/ประจำปี) สำหรับเอกสารไม่เกิน50รายการ/เดือน

  • 1. เก็บข้อมูลธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า และเสนอราคา
  • 2. ลูกค้าชําระเงินผ่านระบบ Fastwork
แพ็กเกจ
บันทึกบัญชีรายเดือน รายการเอกสารไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน 1 เดือนเท่านั้น
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน•จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน , งบกำไรขาดทุนประจำเดือน

บันทึกบัญชีรายเดือน รายการเอกสารไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน จัดทำ 12 เดือน(ไม่รวมราคาการลงนามตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

-บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายรายเดือน - นำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 รายเดือน - นำส่งแบบภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด 3, 53 รายเดือน - จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป -จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ให้กับบริษัท -จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน•จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ -จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เนต - ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

บริการปิดงบการเงินและการสอบบัญชีสำหรับงบเปล่า และ งบรายได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- งบการเงินจัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน 3 ฉบับ

ฟรีแลนซ์
ภัทธนาฌาน์

สวัสดิค่ะ ดิฉันเป็นทีมงาน สำนักงานกฎหมายและบัญชีดีวายน์-Divine Law and Accounting office เป็น สำนักงานที่ดำเนินงานด้านกฎหมายและบัญชี ด้วยทีมงานรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพ ใส่ใจลูกค้า

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน