รับงานออกแบบโครงสร้างอาคารทุกประเภทและเซ็นต์รับรองโดยสามัญวิศวกรโยธา I เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

1. งานออกแบบโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กอาคารทุกประเภท โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ETABS 2016, ETAB 2018 2. จัดทำรายการคำนวณออกแบบโครงสร้าง, รายการคำนวณตรวจสอบโครงสร้างเดิม สำหรับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย หรือเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม ETABS 2016, ETABS 2018, NEO RC SDM, NEO STEEL PLUS และ Spreadsheet ออกแบบโครงสร้างอื่นๆ และเซ็นต์รับรองโดยสามัญวิศวกรโยธา 3.เขียนแบบงานโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือเพื่อก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม Auto CAD โดยจะส่งมอบไฟล์ให้ลูกค้าทั้ง .dwg และ .pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานออกแบบโครงสร้างอาคารทุกประเภทและเซ็นต์รับรองโดยสามัญวิศวกรโยธา I เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

  • 1. 1. ผู้ว่าจ้าง : แจ้งรายละเอียดงานและข้อมูลที่ลูกค้าต้องการจะได้รับตามขอบเขตงาน ตกลงระยะเวลาการทำงานและค่าใช้จ่ายในการออกแบบโครงสร้างและจัดทำรายการคำนวณโครงสร้าง/เขียนแบบ และเซ็นต์รับรองโดยสามัญวิศวกรโยธา
  • 2. 2. ผู้ออกแบบ : กำหนดรูปแบบโครงสร้าง ขนาดและตำแหน่งโครงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม น้ำหนักจรของพื้นที่ใช้ในการออกแบบ ตรวจสอบและอนุมัติงาน (สามารถปรับเปลี่ยนได้ในขั้นตอนนี้)
แพ็กเกจ
งานออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง พร้อม BOQ ประเภทบ้านพักอาศัยทุกขนาดพื้นที่
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. แบบโครงสร้างสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง,เพื่อก่อสร้าง .dwg, .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 2. รายการคำนวณโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างเป็นไฟล์ .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 3. เอกสารรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างระดับสามัญวิศวกรโยธา พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 4. BOQ ประเมินราคางานโครงสร้างเบื้องต้น .xls, .pdf อัตราค่าบริการ 7,500 บาท

งานออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง พร้อม BOQ ประเภทอาคารทั่วไป อาคารโรงงาน ฯลฯ พื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. แบบโครงสร้างสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง,เพื่อก่อสร้าง .dwg, .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 2. รายการคำนวณโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างเป็นไฟล์ .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 3. เอกสารรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างระดับสามัญวิศวกรโยธา พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 4. BOQ ประเมินราคางานโครงสร้างเบื้องต้น .xls, .pdf อัตราค่าบริการ อยู่ที่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท

งานออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง พร้อม BOQ ประเภทอาคารทั่วไป อาคารโรงงาน ฯลฯ พื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. แบบโครงสร้างสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง,เพื่อก่อสร้าง .dwg, .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 2. รายการคำนวณโครงสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างเป็นไฟล์ .pdf พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 3. เอกสารรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างระดับสามัญวิศวกรโยธา พร้อมลายเซ็นต์รับรอง 4. BOQ ประเมินราคางานโครงสร้างเบื้องต้น .xls, .pdf อัตราค่าบริการ อยู่ที่ระหว่าง 20,000 ถึง 50,000 บาท

ฟรีแลนซ์
อลงกรณ์

เป็นสามัญวิศวกรโยธา มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก เป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้างมืออาชีพ ทำงานได้หลายหน้า ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ผลงานออกแบบโครงสร้างได้ทำการก่อสร้างมาหลายโครงการ

05/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
15 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน