personal secretary-เลขานุการ Freelance

หากท่านเป็นนักธุรกิจแม่ค้า พ่อค้าออนไลน์ หรือจะเริ่มทำธุรกิจ จะจ้างพนักงานประจำ เพื่อติดต่อหน่วยงานราชการ หรือเอกชน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมแรงงาน ธนาคาร ฯลฯ แก้ปัญหาจัดเตรียมเอกสาร เป็นตัวแทนเพื่อไปดำเนินการให้จนเสร็จ ยื่นเอกสารเรื่องรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย พาต่างด้าวไปยื่นขออยู่ต่อ 90 วัน ติดต่อหน่วยงานราชการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ personal secretary-เลขานุการ Freelance

  • 1. นัดคุยกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ โดยเห็นหน้าผ่านทางโปรแกรม ZOOM ONLINE หรือ ระบบ LINE เพื่อสอบถามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า
  • 2. ส่งใบเสนอราคาการจ้างงาน ตามคำสั่งของทางลูกค้า ผ่านทางระบบ FASTWORK
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษากฏหมายภาษีสรรพากร กฏหมายแรงงานและกฏหมายทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ให้คำปรึกษากฏหมายภาษีสรรพากร กฏหมายแรงงานและกฏหมายทั่วไป ผ่านประชุม ONLINE - จัดทำรายงาน เพื่ออ้างอิงข้อมูลที่ได้เสนอแนะ - ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง - ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสากล ด้วยประสบการณ์ด้วยมืออาชีพ - จัดทำเอกสารตามคำสั่งที่ต้องการให้ทำ

ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ตามคำสั่งของลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- จัดทำเอกสารตามคำสั่งจ้างของลูกค้า - รับเอกสารจากลูกค้าออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสากล ด้วยประสบการณ์ด้วยมืออาชีพ - ส่งมอบเอกสารสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย

เข้าพบเจ้าพนักงานตามหนังสือเชิญพบ รับจดทะเบียนบริษัทแก้ไขบริคณห์สนธิ
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

กรมสรรพากร กรณีลูกค้าได้รับหนังสือเชิญพบ - วางแผนแก้ปัญหาสิ่งที่จะได้รับผลดี ผลร้ายตามที่หนังสือที่ได้รับ - จัดเตรียมเอกสารตามที่ร้องขอในหนังสือเชิญพบ - เข้าพบเจ้าพนักงานตามเวลาที่นัดหมาย - รายงานหลังจากเข้าพบเจ้าพนักงาน - รอปิดเรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - รับเรื่องตามที่คุณลูกค้าต้องการ - จัดเตรียมเอกสาร ส่งให้ลูกค้าเซ็น - ได้รับเอกสารจากลูกค้า - ยื่นเอกสาร - เสร็จสิ้นการทำงานส่งต้นฉบับที่ได้คัดเอกสารส่งมอบคืนลูกค้า

ฟรีแลนซ์
kanya

มีประสบการณ์ด้านกฏหมายภาษีสรรพากร ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี การเงิน กฏหมายสรรพากร กฏหมายแรงงาน ให้จดทะเบียน แก้ไข บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ตลอดจนให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน